-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Diễn đàn cuối tuần » Chi tiết ::..
Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn

Ngày cập nhật: 01/02/2013 11:45:21 SA

(QT) - Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Công đoàn, là chức năng, nhiệm vụ trọng yếu của Đảng, là yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần đảm bảo thắng lợi của cách mạng. Qua thực tế cho thấy, ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất cứ ngành, địa phương, đơn vị nào làm tốt chức năng, nhiệm vụ trên đều tập hợp, giáo dục được đông đảo người lao động, đưa họ tham gia vào phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong những năm qua, trước yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng, trước những đòi hỏi ngày càng cao của việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và thực hành tiết kiệm để tạo tiền đề xây dựng Quảng Trị nhanh chóng trở thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vững chắc vào năm 2020. Cấp ủy và các tổ chức đảng đã coi công tác lãnh đạo công đoàn các cấp là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ chính trị của mình.

Có thể nói, với tầm nhìn chiến lược, ở vào thời kỳ mà đất nước ta chuyển mình cùng với sự đổi mới sâu sắc do Đảng ta khởi xướng, xác định rõ được nội dung và phương thức lãnh đạo cần phải đổi mới cho phù hợp với đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, những người đi đầu và trực tiếp thực hiện CNH, HĐH đất nước, nên nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp ủy đảng đã kịp thời đưa ra, một phần nào tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động công đoàn. Các cấp ủy đảng cũng đã tăng cường lãnh đạo các tổ chức công đoàn xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh; tổ chức bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn cán bộ, đào tạo cán bộ công đoàn vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa có kiến thức bao quát, kỹ năng hoạt động công đoàn. Cấp ủy đảng các cấp cũng đã xác định rõ vấn đề công nhân, viên chức, lao động, công tác lãnh đạo đối với công đoàn không chỉ là trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng, của công đoàn mà còn là trách nhiệm của chính quyền, của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội; mọi chủ trương, chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động không tách rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền.

Những năm qua, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã có sự phối hợp chặt chẽ với UBND, Hội LHPN, Đoàn thanh niên các cấp tạo sức mạnh tổng hợp trong việc đoàn kết tập hợp công nhân và người lao động, tạo mọi điều kiện cần thiết cho công đoàn hoạt động có hiệu quả. Ở nhiều doanh nghiệp, hội đồng quản trị đã cụ thể hóa chương trình hành động về công tác công đoàn của cấp ủy mình, tập trung giải quyết những bức xúc của công nhân và người lao động, xây dựng quy chế hoạt động giữa chính quyền (Ban giám đốc) với BCH Công đoàn, trong đó xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn phải tham gia vào công tác xây dựng chính quyền, xây dựng công ty, doanh nghiệp, công đoàn được dân chủ bàn bạc với chính quyền khi có vấn đề liên quan đến chế độ, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Cấp ủy đảng một số đơn vị đã kết hợp với chính quyền tập trung giải quyết tốt nhu cầu của công nhân trong việc học tập, vui chơi giải trí, nghiên cứu khoa học, bảo hộ lao động...

Sau hơn 25 năm đổi mới của đất nước, cùng với những chuyển biến trong cách nhìn nhận, đánh giá vị trí, vai trò của công tác vận động công nhân và người lao động, sự quan tâm của Đảng đối với công đoàn các cấp, sự kết hợp sức mạnh của các đoàn thể và xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi cơ bản cho công tác công đoàn và phong trào công nhân trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ. Phát huy được tính năng động, sáng tạo, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVC, LĐ, có sức lôi cuốn đông đảo người lao động tham gia vào các phong trào do công đoàn phát động, làm cho người lao động gắn bó với tổ chức công đoàn.

Để đáp ứng yêu cầu đó, LĐLĐ tỉnh cũng như các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng nâng cao giác ngộ chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng tự hào dân tộc, quê hương, không ngừng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, chuyên môn cho công nhân. Công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được các cấp công đoàn quan tâm; các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị của cấp ủy địa phương tổ chức các lớp học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng cho CNVC, LĐ trên địa bàn. LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 cho 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp; triển khai 9 lớp tại các huyện, thị, thành phố với 1.800 lượt người tham dự và 7 lớp tại các ngành trong tỉnh với 1.500 lượt người. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về việc làm, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, hợp đồng lao động theo nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh cho 5.000 lượt CNLĐ ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho 400 công nhân tại các huyện, ngành; 15 lớp tập huấn ATVSLĐ thu hút 700 công nhân tham gia . 

Mặt khác, LĐLĐ tỉnh cũng tự mình đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế khác nhau. Bước đầu đã trực tiếp chỉ đạo công đoàn các cấp đổi mới hình thức tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động. Tổ chức nhiều hoạt động phong trào sôi nổi, thu hút hàng ngàn người lao động tham gia, xây dựng được nhiều công đoàn cơ sở vững mạnh. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua hàng năm, đồng thời tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn phát động các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực và có đăng ký công trình, sản phẩm, việc làm cụ thể, được tập trung vào các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Liên kết phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn” gắn với cuộc vận động cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; phong trào “Xanh, sạch, đẹp, ATVSLĐ - PCCN”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới, song đối với lực lượng CN-LĐ ngoài nhà nước, do đời sống vật chất, trình độ học vấn còn hạn chế, thời gian lao động nhiều nên việc học tập các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế. Các phong trào thi đua yêu nước tuy được phát động, triển khai và chỉ đạo đến tất cả các cấp công đoàn, nhưng vẫn còn dàn trải, hiệu quả đem lại còn chung chung, hình thức. Hoạt động của CĐCS khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế, vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn mờ nhạt, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động ít thực hiện được, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gặp khó khăn. Sự phối hợp với các ngành liên quan để thực hiện chức năng đại diện của công đoàn còn ít hiệu quả.

Năm 2012 và 2013 là thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 - 2018). Trong bối cảnh đất nước ta có những thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức, đây sẽ là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của việc phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn các cấp trong giai đoạn cách mạng mới.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động CNVC, LĐ trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, các cấp ủy đảng cần lãnh đạo các cấp công đoàn thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVC, LĐ về đường lối của Đảng trong tình hình mới. Các cấp ủy đảng lãnh đạo công đoàn tham gia bổ sung, sửa đổi, xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính sách, pháp luật đối với công nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò của công đoàn trong công tác vận động CNVC, LĐ. Đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức phối hợp hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động công nhân, lao động.

                                                          CHÍ NHÂN

Lần xem: 7209  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tăng cường đầu tư cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện, cấp xã
  Bài học từ việc xử phạt 50 cơ quan báo chí
  Tôn vinh nghề giáo
  Hãy hành động chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật
  Nỗ lực mang lương thực, thực phẩm sạch đến với người tiêu dùng
  Lãng phí, nhìn từ các công trình xây dựng
  Cần sự tự giác và minh bạch trong kê khai tài sản
  Nghiêm túc chấp hành quy định về sử dụng rượu, bia
  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh tế động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị