-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Diễn đàn cuối tuần » Chi tiết ::..
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày cập nhật: 13/01/2012 1:29:54 CH

(QT) - Bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là trách nhiệm của mọi người dân. Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Ủy ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”; các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp nhằm bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Để huy động các tầng lớp nhân dân tham gia vào phong trào bảo vệ ANTQ, một trong những biện pháp quan trọng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi người thấy được âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phương thức hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, từ đó xác định trách nhiệm của mỗi người trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, thôn xóm.

Những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua là rất đáng trân trọng, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân nên phong trào phát triển ngày càng cao, an ninh chính trị được giữ vững, KT-XH phát triển, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường...Tuy vậy ở một số địa phương phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển chưa toàn diện; cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo các ngành thực hiện Nghị quyết liên tịch 01; ý thức toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tội phạm một số nơi còn hạn chế.

Mặt trận, các tổ chức thành viên và công an các địa phương trong tỉnh đã luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền, tập trung vào các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, vùng có đông đồng bào có đạo, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa để người dân nâng cao cảnh giác, thấy rõ các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên ở các địa phương, không để xảy ra điểm nóng.

Cùng với công tác tuyên truyền, các đơn vị, địa phương và ngành chức năng đã chú trọng vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, vận động bà con tích cực tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự công cộng.

Các địa phương cũng tích cực triển khai thực hiện ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đến tận cơ sở với nhiều hình thức tổ chức như mít tinh ở từng xã, liên xã hoặc cụm dân cư, các địa bàn thị trấn, thị tứ trung tâm; cấp ủy, chính quyền đã trực tiếp chỉ đạo các buổi phát động này nên huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cùng tham gia.

Bên cạnh đó, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, các địa phương, đơn vị đã phát động phong trào phòng chống tội phạm và cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Qua phong trào, đã vận động nhân dân thu hồi, giao nộp 1.895 vũ khí, vật liệu nổ các loại; vận động 140 đối tượng ra đầu thú trong đó có 83 đối tượng đang có lệnh truy nã, các địa phương cũng đã xây dựng hàng chục câu lạc bộ pháp luật và phòng chống tội phạm, hơn 300 hòm thư tố giác tội phạm. Từ năm 2001 đến nay nhân dân đã cung cấp cho công an 17.881 nguồn tin, trong đó có 8.840 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra khám phá 1.967 vụ, xử lý 3.346 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 14 tỉ đồng.

Cùng với các hoạt động trên, lực lượng công an và các địa phương tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, doanh nghiệp, trường học. Nếu như năm 2005 toàn tỉnh mới có 6 loại mô hình phòng chống tội phạm thì đến nay đã có 14 loại mô hình được triển khai ở 200 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Nhiều mô hình đã duy trì và phát huy tốt như “Khu dân cư không có tội phạm”, “Bản làng bình yên”, “Cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, “Niệm Phật đường kiểu mẫu”, “Xứ đạo bình yên”, “Vì một mái trường bình yên”... Ở phường Đông Thanh (Đông Hà) đã xây dựng và thực hiện tốt mô hình “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật”, mô hình này đã góp phần nêu cao tính chủ động của dòng họ trong việc vận động bà con họ tộc chấp hành pháp luật, gương mẫu thực hiện các chính sách của nhà nước, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dòng họ vào công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng.

Mô hình hoạt động theo tinh thần tự nguyện, tự giác của người dân, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật, phát huy vai trò tích cực các thành viên trong dòng họ, đặc biệt người cao tuổi có uy tín trong việc cảm hóa, giáo dục, quản lý con em, người thân trong dòng họ không phạm tội.

Ở xã Triệu Trạch (Triệu Phong) qua 6 năm xây dựng mô hình “Làng không có tội phạm” đến nay đã trở thành xã không có tội phạm. Thực tế ở Triệu Trạch cho thấy nhận thức về pháp luật, ý thức của người dân được nâng lên, nhiều người đã tự giác đấu tranh, tố giác người vi phạm pháp luật, tạo nên phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vững mạnh rộng khắp toàn xã.

Một thành tích rất có ý nghĩa là thông qua việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã tạo chuyển biến trong xây dựng đời sống khu dân cư. Đến nay có hơn 75% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, hơn 65% đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua là rất đáng trân trọng, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân nên phong trào phát triển ngày càng cao, an ninh chính trị được giữ vững, KT-XH phát triển, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường...Tuy vậy ở một số địa phương phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển chưa toàn diện; cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo các ngành thực hiện Nghị quyết liên tịch 01; ý thức toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tội phạm một số nơi còn hạn chế.

Bên cạnh đó các thế lực thù địch không ngừng chống phá nước ta bằng nhiều phương tiện, thủ đoạn; các tệ nạn xã hội ngày càng có xu hướng gia tăng... thực tế đó đòi hỏi cần phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Một trong những biện pháp cần thực hiện đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ ANTQ, nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chống lại các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; công an và các đơn vị có liên quan cần thông tin kịp thời diễn biến tình hình, âm mưu của các thế lực thù địch để người dân biết mà chủ động phòng ngừa.

Bên cạnh đó xây dựng, củng cố niềm tin trong nhân dân; đề cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tích cực phối hợp với công an, chính quyền để xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nắm vững địa bàn, phân loại và quản lý đối tượng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Kết hợp giữa ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm với đấu tranh trấn áp tội phạm; coi việc tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa để ngăn chặn và phòng ngừa là phương hướng cơ bản. Ngoài ra còn chú trọng phát triển các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ để nhân rộng thành phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ một cách thường xuyên, vững chắc và hiệu quả.

                                                    PHƯỚC AN

Lần xem: 3401  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tăng cường đầu tư cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện, cấp xã
  Bài học từ việc xử phạt 50 cơ quan báo chí
  Tôn vinh nghề giáo
  Hãy hành động chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật
  Nỗ lực mang lương thực, thực phẩm sạch đến với người tiêu dùng
  Lãng phí, nhìn từ các công trình xây dựng
  Cần sự tự giác và minh bạch trong kê khai tài sản
  Nghiêm túc chấp hành quy định về sử dụng rượu, bia
  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh tế động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị