-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Diễn đàn cuối tuần » Chi tiết ::..
Coi trọng chiến lược con người trong cải cách hành chính

Ngày cập nhật: 30/04/2011 11:29:10 SA

(QT) - Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 với mục tiêu cơ bản là: xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Phấn đấu đến sau năm 2010 nền hành chính nước ta về cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường, có một đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công vụ trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế. 

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức là nội dung quan trọng hàng đầu của cải cách hành chính. Đặc biệt việc lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ công chức phải xuất phát từ lợi ích chung của cách mạng; từ chính sách cán bộ thống nhất của Đảng, từ nhu cầu công tác và tính chất, nhiệm vụ của từng tổ chức; từ phẩm chất và năng lực của từng người.

Như vậy, một trong những nội dung quan trọng của cải cách hành chính hiện nay là tập trung vào xây dựng và phát triển yếu tố con người trong nền hành chính nhà nước, cụ thể là xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình hiện nay. 

Kể từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, đến nay về cơ bản đội ngũ cán bộ công chức nước ta có phẩm chất chính trị và trình độ nghiệp vụ vững vàng đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong từng giai đoạn lịch sử. Đội ngũ cán bộ công chức có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Nếu năm 1986, số lượng cán bộ công chức hành chính sự nghiệp khoảng 1,2 triệu người thì đến năm 2005 có khoảng 15 triệu người, và hiện nay gần 16 triệu người…

Còn với Quảng Trị hiện nay có trên 15.000 cán bộ, công chức, viên chức (cả giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá thể thao...) và 800 công chức chính quyền cơ sở. Nhìn chung, xét về hình thức, mặt bằng chất lượng đội ngũ công chức có được cải thiện, nâng cao. Đội ngũ công chức trẻ thay thế đội ngũ công chức ra khỏi công vụ với một chất lượng tốt hơn. 

Có được những kết quả đó là do chúng ta đã đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước. Đặc biệt cải cách tập trung vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cả về phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhà nước phục vụ nhân dân, cán bộ là “công bộc” của dân. 

Những bước cải tiến đáng kể trong công tác quản lý cũng như sử dụng đội ngũ cán bộ công chức, cụ thể là: Nhà nước đã xây dựng và áp dụng chức danh, tiêu chuẩn các loại cán bộ công chức sự nghiệp. Tiến hành phân cấp quản lý biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước và thực hiện cơ chế quản lý mới đối với biên chế sự nghiệp, thực hiện cơ chế hợp đồng với biên chế sự nghiệp để tạo sự tự chủ về nguồn nhân lực và thay đổi cơ cấu công chức, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp. 

Đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ công chức, chuyển từ phương thức xét tuyển sang phương thức thi tuyển để tuyển được người thực sự có trình độ và năng lực vào làm việc trong cơ quan nhà nước. Chúng ta cũng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ở các vùng sâu, vùng xa, tiến hành công chức hóa từng bước đội ngũ cán bộ công chức ở cấp cơ sở, tạo mọi điều kiện xây dựng chính quyền vững mạnh ngay từ cơ sở.
 
Đổi mới công tác quản lý cán bộ công chức và thực hiện đánh giá cán bộ công chức thường kỳ. Ban hành các chính sách, thể chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ công chức. Đổi mới việc sắp xếp tổ chức, thực hiện tinh giảm biên chế, chúng ta đã tiến hành rà soát, phân loại cán bộ công chức, thay đổi cơ cấu, đảm bảo số lượng hợp lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức theo tinh thần Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 207/1999 và Nghị quyết của Chính phủ số 16/2000/NQ - CP. 

Nhà nước ta đã liên tục thực hiện một số cải cách tiền lương để tạo động lực cho cán bộ công chức nâng cao trách nhiệm công vụ. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên nghiệp hoá cao đáp ứng đòi hỏi của một nền hành chính hiện đại. 

Thời gian qua, mặc dù cải cách hành chính nhà nước đã thu được những kết quả quan trọng, tuy nhiên so với yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế thì nước ta cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa, ít nhất là phấn đấu để giải quyết những tồn tại cơ bản trong cải cách hành chính về nội dung xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức hiện nay như: Tổ chức bộ máy, phẩm chất chính trị và năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ công chức còn nhiều bất cập, chưa thực sự phát triển kịp tiến độ phát triển của đất nước; chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ công chức còn nhiều vấn đề chưa thoả đáng, đời sống của họ còn gặp nhiều khó khăn. 

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng tham nhũng như một quốc nạn hiện nay, tác động không nhỏ đến động cơ và thái độ làm việc, là nguyên nhân dẫn đến những biểu hiện tiêu cực như: không an tâm công tác, móc nối, trục lợi, nhũng nhiễu trong một bộ phận cán bộ công chức hành chính hiện nay. 

Chúng ta đang phấn đấu đổi mới và cải cách từng bước tổ chức và hoạt động bộ máy lập pháp, hành pháp, tư pháp, cải cách kinh tế...Nhiều vấn đề vốn thuộc nội dung cải cách hành chính nhưng tự thân cải cách hành chính không thể độc lập tự giải quyết mà phải đặt trong tổng thể sự nghiệp cải cách toàn diện hệ thống chính trị nhà nước. 

Những hạn chế trong tổ chức và vận hành của bộ máy nhà nước cũng như những tồn tại, bất cập trong cải cách hành chính hiện nay trên cả nước vẫn đang là một câu chuyện dài chưa có hồi kết thúc, vì thế cần làm trước mắt là bộ máy nhà nước ta phải tiếp tục hoạch định, xây dựng những giải pháp hữu hiệu về cải cách hành chính và triển khai thực hiện cho được những nội dung đó trong thời gian tới. Và không thể không nhắc tới đó là vấn đề con người. 

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức là nội dung quan trọng hàng đầu của cải cách hành chính. Đặc biệt việc lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ công chức phải xuất phát từ lợi ích chung của cách mạng; từ chính sách cán bộ thống nhất của Đảng, từ nhu cầu công tác và tính chất, nhiệm vụ của từng tổ chức; từ phẩm chất và năng lực của từng người. 

Đồng thời, đổi mới việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ công chức, đảm bảo tính kế thừa liên tục ở các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, giữ vững sự đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị. Thực hiện cơ chế quản lý cán bộ một cách khoa học, chặt chẽ, bảo đảm việc lựa chọn, bố trí sắp xếp, sử dụng cán bộ đúng đắn, chính xác, loại trừ những yếu tố không lành mạnh trong công tác cán bộ. 

Song song với việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn cho cán bộ công chức..., Nhà nước ta cần tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương của cán bộ công chức để cán bộ công chức nhà nước có thu nhập ổn định, yên tâm công tác. Cần thật sự coi trọng nâng cao thu nhập cho cán bộ công chức, coi việc đảm bảo lợi ích chính đáng và phù hợp cho cán bộ công chức là động lực quan trọng cho cải cách hành chính và sự nghiệp nói chung. 

Khuyến khích phát huy những người có tài, có tinh thần trách nhiệm và làm việc có hiệu quả, trân trọng những cán bộ công chức có công, xử lý nghiêm minh những cán bộ có sai phạm. Thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, trong đó vấn đề xây dựng và đổi mới đội ngũ cán bộ công chức sẽ góp phần quan trọng xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

                                            NGUYỄN QUỐC THANH

Lần xem: 2100  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tăng cường đầu tư cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện, cấp xã
  Bài học từ việc xử phạt 50 cơ quan báo chí
  Tôn vinh nghề giáo
  Hãy hành động chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật
  Nỗ lực mang lương thực, thực phẩm sạch đến với người tiêu dùng
  Lãng phí, nhìn từ các công trình xây dựng
  Cần sự tự giác và minh bạch trong kê khai tài sản
  Nghiêm túc chấp hành quy định về sử dụng rượu, bia
  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh tế động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị