-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Diễn đàn cuối tuần » Chi tiết ::..
Chú trọng xây dựng các thiết chế văn hoá ở vùng nông thôn, miền núi

Ngày cập nhật: 13/02/2011 12:44:58 CH

(QT) - Ngày nay, khi khoa học công nghệ, phương tiện nghe nhìn phát triển, các hoạt động của thiết chế văn hoá cơ sở càng trở nên quan trọng không thể thiếu trong đời sống văn hoá ở các địa phương, địa bàn dân cư, đặc biệt là cư dân ở nông thôn, miền núi. Thiết chế văn hoá cơ sở ngày càng phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương và là công cụ tư tưởng - văn hoá sắc bén của Đảng và chính quyền các cấp. 

Thiết chế văn hoá cơ sở (bao gồm ngôi nhà, bộ máy tổ chức, nhân sự, quy chế hoạt động, nguồn kinh phí; chỉ nói riêng ngôi nhà hoặc công trình văn hoá chưa đủ để gọi là điều kiện của một thiết chế văn hoá hoàn thành) góp phần xây dựng một môi trường văn hoá lành mạnh, nâng cao ý thức chính trị và đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, giữ gìn, phát huy những nét đẹp văn hoá dân tộc, hạn chế, xoá bỏ dần những hủ tục lạc hậu trong đời sống cộng đồng. 

Ngoài hệ thống thiết chế văn hoá ở Trung ương, từng địa phương, từng khu vực, từng lĩnh vực có cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng các thiết chế văn hoá. Nâng cao chất lượng các thiết chế văn hoá nhằm kích thích người dân tham gia các hoạt động, sử dụng sản phẩm văn hoá tại các thiết chế văn hoá, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng sự nghiệp văn hoá - thể thao Quảng Trị vững mạnh về mọi mặt; không ngừng nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, thể chất và sức khoẻ của nhân dân, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị. 

Thực hiện chủ trương của ngành văn hoá, nhiều năm qua tỉnh ta đã chú trọng xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá, đẩy mạnh công tác xã hội hoá đối với hoạt động này. Vì vậy, đã tổ chức các hình thức triển khai phù hợp, sáng tạo, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. 

Đặc biệt, hệ thống thiết chế văn hoá ở địa phương (làng, xã…) đảm bảo cho nhân dân tham gia các hoạt động văn hoá, phát động các phong trào góp vốn, công sức cùng Nhà nước bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống. 

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị có 82% số gia đình được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hoá; 81,5% số làng, bản, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hoá; tỷ lệ dân số tập luyện thể thao thường xuyên 23,3%. Quy mô, phạm vi và chất lượng hoạt động các loại hình báo chí ngày càng được nâng lên, diện phủ sóng phát thanh đạt 95%, truyền hình đạt 85% địa bàn dân cư; thông tin được phản ánh kịp thời, đúng định hướng của Đảng; công tác quản lý nhà nước về văn hoá - thông tin được tăng cường. 

Tuy nhiên, có một thực tế hiện nay là hệ thống thiết chế văn hoá ở cơ sở kể ra rất đầy đủ về số lượng như 141 xã, phường và 1.052 thôn bản thì có đến trên 50% xã có nhà văn hoá, 90% có nhà sinh hoạt thôn, 100% xã đã quy hoạch đất cho thể dục thể thao, nhiều xã đã đầu tư xây dựng thư viện…nhưng chất lượng các công trình rất thấp. Nhiều thiết chế văn hoá đã cũ và hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa, tu sửa và xây dựng lại. 

Trừ một số nhà văn hoá thôn, làng, khu phố được xây dựng mới, nhà văn hoá cấp xã chủ yếu chỉ sử dụng hội trường uỷ ban nhân dân. Mặt khác, điểm vui chơi trẻ em ở cấp xã không có (quy hoạch sân bóng, cầu lông, cầu trượt..), kể cả cấp huyện một số nơi vấn đề này chưa được quan tâm. Nhiều nhà văn hoá, thư viện ở cấp phường, xã xây xong rồi không hoạt động vì thiếu cơ sở vật chất, phương tiện, nhân lực và cả quy chế hoạt động; nguồn kinh phí bổ sung sách báo không có, cán bộ chuyên ngành văn hoá thiếu hoặc yếu kém năng lực trình độ để tổ chức các hoạt động. 

Vấn đề đặt ra ở đây là chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm phát triển văn hoá, TDTT. Kinh phí đầu tư cho phát triển thể dục thể thao chưa cao. Cơ chế chính sách thu hút xã hội hoá đầu tư chưa cụ thể. 

Để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá- thông tin, thể dục - thể thao, làm cho văn hoá và phong trào thể thao thấm sâu vào từng đơn vị, khu dân cư, từng gia đình, từng con người, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV chỉ rõ: “Xây dựng, tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm tính thiết thực và bền vững; từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân giữa thành thị và nông thôn, giữa miền núi với đồng bằng”. 

Vì vậy, trước hết đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá ở nông thôn không chỉ là dừng lại ở việc xây dựng cái vỏ vật chất bên ngoài như nhà cửa, mà quan trọng hơn là phải chú ý đến toàn bộ những yếu tố cấu thành thiết chế đó. Do đó, kế hoạch đầu tư phải đồng bộ cho các thiết chế văn hoá có thể hoạt động và phát huy tác dụng thiết thực và bền vững. Ví dụ, cán bộ làm công tác văn hoá là bộ phận cấu thành có tính quyết định vấn đề thiết chế văn hoá cơ sở. Vì vậy, phải bắt đầu từ khâu cán bộ có năng lực, sở trường để đào tạo, đào tạo lại, đồng thời có phương án tăng thêm về số lượng cán bộ văn hoá cho cấp xã, thôn xóm. 

Điều lưu ý, hiện nay tỉnh ta ngày càng nhiều khu công nghiệp ra đời và đang phát triển. Vì thế, ngay từ quy hoạch ban đầu các khu công nghiệp, các nhà quản lý nên có những quy định rõ về việc tại những nơi này bên cạnh các khu tập thể cho người lao động phải có hạng mục xây dựng thiết chế văn hoá cũng như kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao cho người lao động. Đồng thời, khi cấp giấy phép đầu tư, cơ quan chức năng cần thoả thuận với chủ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phải chú trọng tới đời sống văn hoá cho người lao động. 

Cần khuyến khích tư nhân và các hình thức liên doanh, liên kết trong đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, tăng cường vai trò quản lý và đầu tư của Nhà nước đối với việc xây dựng các thiết chế văn hoá đa năng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người lao động ở nông thôn, miền núi, nơi điều kiện kinh tế khó khăn. Trong việc xây dựng thiết chế văn hoá cần có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị văn hoá của nhà nước với lực lượng quần chúng, các đoàn thể; huy động sức dân, các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong nước, ngoài nước... 

Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư và củng cố toàn diện các cơ quan, đơn vị văn hoá nhà nước để nâng cao vai trò chủ đạo của hệ thống thiết chế trong tổ chức các hoạt động văn hoá. Phổ biến rộng rãi để mọi cá nhân và tổ chức nắm vững chính sách khuyến khích của nhà nước trong chủ trương xây dựng các thiết chế văn hoá nhằm đảm bảo sự công bằng, bình đẳng về thụ hưởng văn hoá, đóng góp sức sáng tạo cho phát triển sự nghiệp văn hoá. 

Ngoài hệ thống thiết chế văn hoá ở Trung ương, từng địa phương, từng khu vực, từng lĩnh vực có cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng các thiết chế văn hoá. Nâng cao chất lượng các thiết chế văn hoá nhằm kích thích người dân tham gia các hoạt động, sử dụng sản phẩm văn hoá tại các thiết chế văn hoá, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng sự nghiệp văn hoá - thể thao Quảng Trị vững mạnh về mọi mặt; không ngừng nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, thể chất và sức khoẻ của nhân dân, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

                                          NGUYỄN QUỐC THANH

Lần xem: 2146  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tăng cường đầu tư cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện, cấp xã
  Bài học từ việc xử phạt 50 cơ quan báo chí
  Tôn vinh nghề giáo
  Hãy hành động chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật
  Nỗ lực mang lương thực, thực phẩm sạch đến với người tiêu dùng
  Lãng phí, nhìn từ các công trình xây dựng
  Cần sự tự giác và minh bạch trong kê khai tài sản
  Nghiêm túc chấp hành quy định về sử dụng rượu, bia
  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh tế động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị