-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Diễn đàn cuối tuần » Chi tiết ::..
Công tác vận động thanh niên trong thời kỳ mới

Ngày cập nhật: 05/12/2008 7:46:19 SA

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân. 

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng. Đồng thời đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; phát huy nguồn lực to lớn của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ những ngày đầu cách mạng, Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm đến công tác dân vận thanh niên, coi công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách mạng. 

Khi bắt đầu truyền bá tư tưởng cách mạng cho dân tộc, Bác đã chọn thanh niên là đối tượng đầu tiên - lực lượng trẻ đầy lòng yêu nước và sẵn sàng hy sinh cho cách mạng. Tháng 6-1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Người đã thành lập "Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội", xuất bản tờ báo Thanh Niên.

Năm 1926-1927, Bác trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo hơn 200 thanh niên Việt Nam yêu nước, rồi đưa trở về nước xây dựng, phát triển phong trào cách mạng. Bác đã lựa chọn giới thiệu nhiều thanh niên ưu tú đến học tại Trường Đại học Phương Đông, trong số đó nhiều người sau này đã trở thành những cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều tác phẩm viết về thanh niên và công tác thanh niên. Đồng thời, trong các tác phẩm khác của Người cũng nêu ra những tư tưởng có giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác thanh niên. “Dân vận” là một tác phẩm như vậy. 

Với hình thức một bài báo vừa phải, tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát những tư tưởng lớn của Đảng ta, nêu rõ bản chất dân chủ của Nhà nước ta, về vai trò to lớn của nhân dân, về sự liên hệ giữa Đảng, Nhà nước ta với nhân dân, sự gắn liền giữa dân vận với dân chủ và cũng giải thích một cách rõ ràng, dễ hiểu các khái niệm, yêu cầu và công tác dân vận. 

Đó là những tư tưởng rất quan trọng đối với công tác dân vận nói chung và công tác vận động thanh niên nói riêng. 

Trong tác phẩm "Dân vận" Bác đã chỉ rõ: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, “...phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”.

Trong tác phẩm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn giải thích rất giản dị khái niệm “dân vận” là “vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể giao cho”.

 Ở đây, nếu suy rộng ra, khái niệm Dân, trong đó có Thanh niên và chỉ cần thay từ “Dân” bằng từ “Thanh niên” là cũng có được một lời giải thích đúng đắn khái niệm công tác vận động thanh niên. 

Như vậy, có thể hiểu công tác vận động thanh niên (mà trước đây còn gọi là công tác Thanh vận) là vận động tất cả mọi tầng lớp, mọi đối tượng thanh niên, tổ chức thành lực lượng to lớn, đi đầu thực hiện những nhiệm vụ của đất nước, của Đảng giao phó.

Một vấn đề quan trọng trong công tác vận động thanh niên hiện nay là tập hợp đông đảo mọi tầng lớp, các đối tượng thanh niên không phân biệt dân tộc, giai cấp, tín ngưỡng, thanh niên sống trong nước hay ngoài nước... trong mặt trận đoàn kết thanh niên do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt; tổ chức thanh niên thành lực lượng to lớn, thống nhất, phấn đấu vì sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì hạnh phúc và sự phát triển của chính thanh niên. 

Trong những năm gần đây, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam từng bước được củng cố và mở rộng với quy mô toàn quốc. Hội đã chú trọng phát triển nhiều loại hình đa dạng để thu hút, quy tập các đối tượng, tầng lớp thanh niên theo địa bàn, theo nghề nghiệp, theo sở thích, các đội, nhóm công tác xã hội, giúp nhau làm ăn... 

Trong giai đoạn mới, cần tiếp tục phát triển đa dạng các loại hình tổ chức tập hợp thanh niên, xây dựng các Hội thanh niên theo ngành nghề kinh tế, đặc biệt trong các ngành kinh tế mũi nhọn, trong các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, cơ sở liên doanh với nước ngoài và trong cộng đồng thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên ở cơ sở, mở rộng tính liên hiệp của Hội ở cơ sở.
 
Kết thúc tác phẩm "Dân vận", Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Vận dụng vào công tác thanh niên điều này càng thấy rõ hơn tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của công tác thanh niên. 

Về vấn đề này, trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ IV (Khóa VII) cũng khẳng định công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.
Từ nhiều loại hình tập hợp, nhiều chương trình hoạt động, quy tụ thành các phong trào rộng lớn của thanh niên, ra sức xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 
Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “ Phong trào 5 xây, 5 chống” của tuổi trẻ cả nước hiện nay, cần xây dựng, hình thành phong trào thanh niên tình nguyện thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, xã hội; phát động phong trào “Tuổi trẻ thi đua làm theo lời Bác” gắn với đăng ký thực hiện các chương trình, phần việc thanh niên tập trung vào những khâu khó, việc mới nhằm thiết thực đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sâu rộng trong thanh niên.
 
Nghị quyết Hội nghị BCH TƯ lần thứ 7, (Khoá X) đánh giá: “Khả năng chi phối và ảnh hưởng của Đoàn, Hội trong thanh niên chưa sâu rộng, tỷ lệ tập hợp thanh niên thấp”. Hiện tượng thanh niên ngại sinh hoạt Đoàn hiện nay có một lý do rất quan trọng là sinh hoạt Đoàn còn khô khan, chưa hấp dẫn, không đáp ứng được nhu cầu và lợi ích của thanh niên. 

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, lợi ích và nghĩa vụ của thanh niên quyện chặt trong lợi ích và nghĩa vụ của toàn dân là giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, đã tạo nên những phong trào lớn “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”. 

Trong giai đoạn mới, công tác thanh niên phải giải quyết hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên, vừa phát huy vai trò xung kích của thanh niên, vừa chú trọng bồi dưỡng lực lượng thanh niên.
 
Nhu cầu, lợi ích của thanh niên ngày càng đa dạng, phong phú và cần được giải quyết có định hướng thông qua hệ thống chính sách chung của Nhà nước và chính sách của thanh niên. Việc ban hành Luật Thanh niên có một ý nghĩa quan trọng, đồng thời hướng tới thành lập Hội đồng công tác thanh niên ở các tỉnh thành phố, nghiên cứu ban hành Luật Việc làm theo Nghị quyết Hội nghị BCH TƯ lần thứ 7, khoá X nhằm thể chế hóa công tác thanh niên của Nhà nước ta đã trở nên rất cần thiết. 

Làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên là góp phần lớn vào việc ổn định và phát triển phong trào thanh niên nước ta, góp phần quan trọng vào việc củng cố và mở rộng khối đoàn kết dân tộc.
 
Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong các phong trào thanh niên, các tổ chức thanh niên là yếu tố quyết định đảm bảo định hướng đúng đắn của phong trào thanh niên. 

Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình, nhiều vấn đề về công tác thanh niên đã và đang đặt ra cần phải được xem xét thấu đáo và xử lý kịp thời. 

Vì vậy, tại Hội nghị lần thứ bảy, BCH TƯ Đảng (Khóa X) vừa qua, Trung ương đã bàn và ra Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 

Đây chính là trách nhiệm, là tình cảm của Đảng, của thế hệ đi trước đối với thanh niên, đồng thời cũng chính là bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. 

                     Từ Quang Hoá

Lần xem: 6313  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tăng cường đầu tư cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện, cấp xã
  Bài học từ việc xử phạt 50 cơ quan báo chí
  Tôn vinh nghề giáo
  Hãy hành động chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật
  Nỗ lực mang lương thực, thực phẩm sạch đến với người tiêu dùng
  Lãng phí, nhìn từ các công trình xây dựng
  Cần sự tự giác và minh bạch trong kê khai tài sản
  Nghiêm túc chấp hành quy định về sử dụng rượu, bia
  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh tế động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị