-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Diễn đàn cuối tuần » Chi tiết ::..
Nhận rõ vai trò to lớn của thanh niên trong thời kỳ mới

Ngày cập nhật: 19/03/2010 12:45:03 CH

(QT) - Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, là rường cột của nước nhà, là lực lượng đi đầu, đóng vai trò xung kích và là động lực chủ yếu của cách mạng. Đại bộ phận thanh niên có ước mơ, hoài bão cao đẹp và ý chí phấn đấu mãnh liệt để biến những ước mơ trở thành hiện thực; có niềm tin son sắt, có bản lĩnh, nghị lực, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách. Bản chất của thanh niên là lòng nhân ái, tâm hồn rộng mở và rất xa lạ với cuộc sống ích kỷ, nhỏ nhen, thiếu hoài bão, thiếu chí lớn, thiếu tình thương và trách nhiệm trước cộng đồng xã hội và trước vận mệnh của đất nước.
 
Thực tiễn trong đấu tranh cách mạng giành độc lập tự do và xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lịch sử đã ghi nhận vai trò, công lao to lớn của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
Nhiều cấp ủy Đảng đã làm tốt công tác chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, định hướng chính trị, khuyến khích, động viên, tạo môi trường thuận lợi để tổ chức Đoàn và ĐVTN phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ của mình vươn lên hoàn thành sứ mệnh của tuổi trẻ được Đảng, Nhà nước tin cậy giao phó. 

Nhiều cán bộ, ĐVTN qua các thế hệ trưởng thành nhanh chóng từ tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên đã bổ sung cho Đảng, Nhà nước nguồn nhân lực dồi dào, có chất lượng, đã và đang đảm nhận nhiều cương vị quan trọng của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phường. 

Tuy nhiên trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, các thế lực thù địch đang tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn với âm mưu "diễn biến hòa bình", đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc mà đối tượng chính chúng là thanh niên; muốn chuyển hóa thanh niên trở thành công cụ chống phá Đảng, chống phá cách mạng và những thành tựu đạt được của dân tộc Việt Nam. 

Do đặc điểm tâm lý lứa tuổi, trong quá trình hình thành và hoàn thiện nhân cách, một bộ phận thanh niên có cách nhìn nhận vấn đề, giải quyết sự việc, lựa chọn giá trị đạo đức... vẫn còn phiến diện, chủ quan. Thanh niên cũng là lớp người dễ dàng tiếp thu hệ tư tưởng trái ngược, kể cả mặt tích cực và mặt tiêu cực, ham thích chinh phục, khám phá những cái mới lạ, là đối tượng dễ bị kẻ xấu lợi dụng, kích động và lôi kéo. 

Mặt trái cơ chế thị trường khiến một bộ phận thanh niên thiếu tích cực trong học tập, nghiên cứu khoa học, giảm sút ý chí và lòng nhiệt tình, thậm chí một số còn sống thực dụng, thờ ơ, thiếu ý thức khắc phục khó khăn để vươn lên. 

Trong khi đó một số tổ chức cơ sở Đảng chưa thực sự là người bạn đồng hành của thanh niên, chưa đại diện được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên trong quá trình phát triển cũng như trong sinh hoạt Đoàn. 

Đảng Cộng sản Việt Nam với vai trò lãnh đạo toàn diện tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, là thành viên trong hệ thống chính trị, đồng thời là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị ấy, là người khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới, trong đó có việc lãnh đạo tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên. 

Tuy nhiên trong thực tế, sự lãnh đạo của nhiều cấp ủy Đảng đối với Đoàn Thanh niên còn chậm được đổi mới, nặng tính hành chính, có khi còn gia trưởng, ban ơn. Một số cấp ủy Đảng và đảng viên chưa nhận thức rõ vai trò to lớn của thanh niên và tổ chức Đoàn cũng như mối quan hệ biện chứng giữa tổ chức Đảng với tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên, coi thành niên như lực lượng phục vụ, nặng về huy động, khai thác, thiếu sự quan tâm động viên, đào tạo bồi dưỡng và tạo môi trường thuận lợi cho Đoàn hoạt động. 

Một số cấp ủy Đảng nhìn nhận đánh giá TN thiếu khách quan, áp đặt, thiếu tin tưởng và tôn trọng TN, nhiều Nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác TN chậm được triển khai một cách sâu rộng trong Đảng và nhân dân, chưa cụ thể hóa bằng các chương trình hành động cụ thể; việc xử lý các vấn đề TN còn phiến diện thiếu thực tế; chưa nắm bắt được nhu cầu tâm lý lứa tuổi cũng như nguyện vọng chính đáng của TN... nên đã tạo ra một khoảng cách giữa Đảng với tổ chức Đoàn và ĐVTN, làm cho một bộ phận TN thiếu chí hướng vào Đoàn và đoàn viên ngại phấn đấu trở thành đảng viên. 

Để khắc phục những yếu điểm nêu trên, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn và công tác thanh niên trong tình hình mới, tạo điều kiện cho TN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sắp đến, thiết nghĩ các cấp ủy Đảng, chính quyền cần chú trọng một số vấn đề sau: 

Đảng cần phải đổi mới quan điểm nhận thức về Đoàn, thanh niên. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, định hướng chính trị cho TN. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc cần thiết và quan trọng". 

Vì vậy, các cấp ủy Đảng cần phải xác định việc giáo dục, định hướng chính trị cho ĐVTN là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác TN của Đảng, nó giữ vai trò quyết định trong quá trình tạo ra một lớp TN mới vừa "Hồng" vừa "Chuyên", với những phẩm chất chính trị vững vàng, bản lĩnh phi thường, có lý tưởng hoài bão mãnh liệt và ý chí quyết tâm trong hành động. 

Muốn đạt được điều này cấp ủy Đảng, nhất là cơ sở, cần phải có cách nhìn nhận, đánh giá đúng thực tế khách quan và tâm lý, sự hình thành nhân cách và những cố gắng trong học tập rèn luyện, trong lao động sáng tạo, phát huy trí tuệ, tình cảm, lối sống đẹp của TN; giáo dục TN thấy được trách nhiệm, lòng tự tôn dân tộc và vinh dự, tự hào khi được cống hiến cho xã hội, cho dân, cho nước. 

Thường xuyên bồi dưỡng giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đoàn viên thanh niên. Trên cơ sở đó giúp ĐVTN xác định đúng mục tiêu, phấn đấu học tập rèn luyện trở thành đảng viên cộng sản. Bởi vì, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ kế tục sự nghiệp vinh quang của Đảng, của Bác Hồ kính yêu. 

Tổ chức cơ sở Đảng cần chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng là điều kiện tiên quyết để hoàn thành sứ mệnh chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến bờ vinh quang. Hơn ai hết thế hệ trẻ lại vinh dự được Đảng giao là lực lượng xung kích đi đầu gánh vác vận mệnh chính trị đất nước. 

Do đó, Đảng lãnh đạo xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chăm lo bồi dưỡng, giáo dục nâng cao chất lượng Đoàn TN là một trong những yêu cầu cấp thiết nhằm tạo ra một đội ngũ cán bộ năng động, có bản lĩnh chính trị để bổ sung cho Đảng. 

Muốn đạt điều đó cấp ủy Đảng phải tăng cường vai trò lãnh đạo của mình, cụ thể hóa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng những chương trình hành động cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn, ĐVTN tự khẳng định mình tạo sự chuyển biến về chất, chuẩn bị cho TN có đủ hành trang toàn diện về tri thức, sức khỏe, đạo đức và bản lĩnh chính trị, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp CNH- HĐH, đưa đất nước phát triển bền vững.
 
Các cấp ủy Đảng cần tôn trọng tính độc lập của tổ chức Đoàn, xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy với tổ chức Đoàn bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp về chủ trương, phương hướng, về chính trị tư tưởng và tổ chức cán bộ nhưng không đi sâu can thiệp công việc nộ bộ của tổ chức Đoàn làm ảnh hưởng tính dân chủ của tổ chức Đoàn và đoàn viên. 

Thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của TN, nhìn nhận đánh giá đúng vai trò to lớn của TN, đồng thời xóa bỏ tư tưởng gia trưởng, chuyên quyền, độc đoán của một số cán bộ đối với ĐVTN. Có cách nhìn nhận độ lượng, sẵn sàng khoan dung, quan tâm chia sẻ và thuyết phục bộ phận TN chậm tiến để họ dần dần có được niềm tin sâu sắc về Đảng và phấn đấu vươn lên. 

                                    Nguyễn Xuân Oanh

Lần xem: 8017  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tăng cường đầu tư cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện, cấp xã
  Bài học từ việc xử phạt 50 cơ quan báo chí
  Tôn vinh nghề giáo
  Hãy hành động chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật
  Nỗ lực mang lương thực, thực phẩm sạch đến với người tiêu dùng
  Lãng phí, nhìn từ các công trình xây dựng
  Cần sự tự giác và minh bạch trong kê khai tài sản
  Nghiêm túc chấp hành quy định về sử dụng rượu, bia
  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh tế động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị