-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Sự kiện-Nhận định » Chi tiết ::..
Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, quan liêu

Ngày cập nhật: 13/04/2009 10:00:59 SA

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII về tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đến nay tình hình đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, quan liêu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có chuyển biến tích cực trên một số mặt. Hai nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo trong năm 2008 là đẩy mạnh các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả đáng kể.

Qua kiểm tra 13 tổ chức Đảng và 73 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật trên 150 đảng viên, giảm 45,2 % so với năm 2007. Tuy nhiên, tình hình tiêu cực xã hội, đặc biệt là tệ tham nhũng, quan liêu chưa được ngăn chặn và đẩy lùi một cách triệt để, làm tổn hại uy tín, thanh danh của Đảng, gây ra những bức xúc trong nhân dân.

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến những yếu kém, bất cập trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu là do các cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện không nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Tình trạng vi phạm hoặc thực hiện sai lệch, không đầy đủ nguyên tắc này trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu thể hiện rất đa dạng và diễn biến phức tạp.

Một trong những nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ là “Tổ chức Đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức...”. Mặc dù Đảng ta đã có nghị quyết, chủ trương chống tham nhũng, nhưng nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng chưa kiên quyết chỉ đạo, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc tham nhũng. Một số chủ trương, biện pháp phòng, chống tham nhũng, quan liêu mới chỉ được thực hiện nửa vời, còn mang tính hình thức, chiếu lệ. Không ít cấp ủy Đảng thực hiện chưa nghiêm túc, còn nể nang, né tránh, “dễ người dễ ta”.

Tự phê bình và phê bình là biện pháp rất quan trọng để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tham nhũng, quan liêu. Nhưng một số cấp ủy, tổ chức Đảng sử dụng kém hiệu quả vũ khí sắc bén này. Không ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa tự giác tự phê bình và phê bình, chưa làm gương cho cán bộ, đảng viên trong đấu tranh chống tham nhũng. Chưa có cán bộ chủ chốt tự phê bình thừa nhận mình có tham nhũng. Ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, tự phê bình và phê bình trong đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu nhiều khi chỉ là hình thức.

Nhiều vụ việc của cán bộ, đảng viên không được đấu tranh, phát hiện từ trong nội bộ cấp ủy, tổ chức Đảng mà do quần chúng tố cáo, phát hiện. Nhiều nơi chưa hướng dẫn, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân tham gia đóng góp phê bình cán bộ, đảng viên, chưa công khai kết quả tự phê bình và phê bình để phát huy vai trò của nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên. Một số cán bộ chủ chốt có thái độ gia trưởng, độc đoán, không thực hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, lạm dụng quyền lực, lợi dụng chức quyền để tham nhũng.

Lại có tình trạng lấy cớ “dân chủ tập thể” nhưng thực chất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt không dám đứng ra chịu trách nhiệm, đổ lỗi cho tập thể về tình trạng tham nhũng, quan liêu trong tổ chức Đảng, đơn vị mình phụ trách. Ngược lại, có trường hợp nhân danh tập thể cấp ủy, tổ chức Đảng ra những quyết định trái với nghị quyết của cấp trên để bao che hoặc tạo điều kiện cho tham nhũng, quan liêu phát triển.

Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, quan liêu, cần tập trung thực hiện những nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Một là, xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định công khai, minh bạch nhằm cụ thể hoá nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, các mối quan hệ công tác của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng và chính quyền. Mọi vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, tài chính, tài sản, vật chất, phương tiện... cần được bàn bạc, quyết định trong tập thể cấp ủy Đảng và được thông báo rộng rãi trong toàn đảng bộ. Cần cụ thể hóa chế độ thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức về những lĩnh vực, những vị trí công tác dễ nảy sinh tham nhũng, quan liêu.

Hai là, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ, nhất là những cuộc sinh hoạt có liên quan đến vấn đề tham nhũng, quan liêu. Những cuộc sinh hoạt này phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, có cứ liệu cần thiết. Trong sinh hoạt Đảng, phải đảm bảo thực sự dân chủ. Mọi thành viên phải có trách nhiệm tham gia thảo luận thẳng thắn, trung thực, khách quan, với tinh thần xây dựng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Mọi cuộc sinh hoạt Đảng phải thực sự là hoạt động tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu phải tôn trọng, tiếp thu hết ý kiến đúng đắn của đảng viên trước khi kết luận, quyết nghị. Mọi cán bộ, đảng viên phải nói và làm theo quyết định của tập thể, nhất là với những vấn đề liên quan đến tham nhũng, quan liêu.

Ba là, thực hiện thường xuyên và có chất lượng chế độ tự phê bình và phê bình trong tổ chức Đảng, nhất là trong đội ngũ cán bộ chủ trì và cấp ủy đảng. Những lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ chế độ tự phê bình và phê bình. Cán bộ giữ chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn càng phải gương mẫu và nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình. Thực hiện đúng phương pháp tự phê bình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Kết hợp tự phê bình và phê bình trực tiếp với tự phê bình và phê bình gián tiếp. Phát huy cao độ vai trò của quần chúng nhân dân, của báo chí, công luận trong tự phê bình và phê bình để đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, quan liêu. Có những quy định cụ thể và biện pháp xử lý thích đáng đối với những trường hợp tự phê bình và phê bình một cách hình thức, chiếu lệ, trấn áp, trù dập người phê bình hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình để vu cáo, gây chia rẽ, bè phái, bao che cho tệ tham nhũng, quan liêu.

Bốn là, tiếp tục cụ thể hoá, đảm bảo tính hợp lý, chặt chẽ và khả thi của các chủ trương, chính sách, quy chế liên quan đến phòng, chống tham nhũng, quan liêu, nhất là Quy định những điều đảng viên không được làm; quy định về kê khai nhà đất, cơ sở sản xuất - kinh doanh của cán bộ, công chức; Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện các quy định trong các cuộc sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức Đảng. Phải quy rõ trách nhiệm, xử lý thích đáng đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm.

Năm là, tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng kết hợp với cơ quan kiểm tra, thanh tra, viện kiểm sát, toà án... giải quyết dứt điểm những vụ việc tham nhũng nổi cộm, kéo dài. Cần quy rõ trách nhiệm và xử lý thích đáng đối với những cán bộ, đảng viên, người đứng đầu có liên quan đến những vụ tham nhũng; củng cố, tăng cường quyền hạn và hiệu lực hoạt động của các cơ quan chống tham nhũng; thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về phòng chống tham nhũng, quan liêu; có chính sách khen thưởng thích đáng, đồng thời có biện pháp tích cực, hiệu quả để bảo vệ những tập thể và cá nhân tích cực đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra của cấp ủy, tổ chức Đảng, thanh tra Nhà nước, của cấp trên và của nhân dân đối với những lĩnh vực, những cán bộ, đảng viên giữ các chức vụ dễ phát sinh tham nhũng, quan liêu. Làm trong sạch đội ngũ, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra; xử lý thích đáng và đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi cơ quan kiểm tra, thanh tra, phải đi đôi với phát huy vai trò của nhân dân, của dư luận trong công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phát hiện, ngăn chặn những hiện tượng tham nhũng, quan liêu.

Bảy là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu. Cần có quy chế cụ thể để quản lý chặt chẽ, thường xuyên cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị khi đi công tác và ở nơi cư trú. Mọi hoạt động năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên phải trong khuôn khổ đường lối, nghị quyết, pháp luật quy định. Mọi hành vi vô tổ chức, vô kỷ luật, cố tình không chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gây chia rẽ, bè phái đều phải xử lý kỷ luật một cách nghiêm minh. Phải luôn luôn cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù nhằm lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu để tuyên truyền, xuyên tạc, gây chia rẽ, bè phái, phá hoại khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu là nhiệm vụ cấp thiết của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là cuộc đấu tranh rất khó khăn, quyết liệt và phức tạp. Thực hiện nghiêm túc và có chất lượng nguyên tắc tập trung dân chủ là thiết thực góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, quan liêu.

                Trần Thông

Lần xem: 7459  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam
  Khai thác hệ thống di tích lịch sử, văn hóa với quần thể biển, đảo để thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói”
  Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
  Tăng cường liên kết phát triển
  Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ
  Bài học từ sự cố truyền thông “nước mắm nhiễm thạch tín”
  Kỳ vọng vào Chính phủ hành động
  Thực hiện bồi thường thiệt hại cho dân phải công bằng, đúng đối tượng
  Xây dựng, phát triển hệ thống đô thị đảm bảo tính bền vững
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị