-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Sự kiện-Nhận định » Chi tiết ::..
Những giải pháp thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

Ngày cập nhật: 20/08/2012 9:56:20 SA

(QT) - Từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Hệ thống pháp luật và chính sách phát triển được bổ sung, hoàn thiện. Diện thụ hưởng chính sách ngày càng mở rộng, mức hỗ trợ được nâng lên; nguồn lực đầu tư phát triển các lĩnh vực xã hội ngày càng lớn, được tăng cường đầu tư từ ngân sách Nhà nước và các nguồn lực xã hội khác.

Thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020 theo Nghị quyết số 15-NQ/TW cũng chính là thực hiện ý nguyện của Bác Hồ; đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở. Phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, từ những kinh nghiệm được rút ra, các cấp, các ngành cần thực hiện đồng bộ những giải pháp đã đề ra trong thực hiện chính sách xã hội từ nay đến năm 2020, góp phần cải thiện, nâng cao mức sống cho các tầng lớp nhân dân, hướng tới mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các lĩnh vực xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là giảm nghèo, tạo việc làm, ưu đãi người có công, giáo dục và đào tạo, y tế, trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công tác gia đình và bình đẳng giới. Đời sống vật chất và tinh thần của người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và sự ổn định chính trị - xã hội.

Với những kết quả đạt được trong thực hiện các chính sách xã hội, Liên Hợp Quốc đã công nhận nước ta là một trong các quốc gia đi đầu trong việc thực hiện một số mục tiêu Thiên niên kỷ. Tuy nhiên, lĩnh vực xã hội của nước ta hiện nay vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Công tác tạo việc làm và giảm nghèo chưa bền vững, tỉ lệ hộ cận nghèo, tái nghèo còn cao; mức trợ cấp ưu đãi người có công còn thấp.

Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân, nhất là đối với người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; vệ sinh, an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ. Tỉ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn thấp. Chênh lệch các chỉ số về an sinh xã hội giữa miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với mức trung bình của cả nước còn lớn.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do nước ta còn nghèo, hậu quả chiến tranh để lại rất nặng nề, thiên tai xảy ra thường xuyên, gây thiệt hại lớn. Mặt khác, chính sách xã hội còn chậm đổi mới so với chính sách kinh tế; còn thiếu các giải pháp hữu hiệu để thu hẹp khoảng cách về mức sống và an sinh xã hội giữa các vùng miền; nguồn lực thực hiện các chính sách còn hạn hẹp…

Từ sự phân tích cả hai mặt thành tựu và hạn chế, Đảng ta đã đưa ra định hướng chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, thể hiện trong Nghị quyết số 15-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5 BCHTƯ khóa XI. Mục tiêu tổng quát được đưa ra là: Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn đấu đến hết năm 2015 cơ bản đảm bảo gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn.

Đến năm 2020, cơ bản đảm bảo an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân. Theo đó, giải pháp thực hiện được đề ra là:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc thực hiện các chương trình, chính sách đối với người có công và đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong chỉ đạo và thực hiện; báo cáo kết quả công tác hàng năm của cấp ủy và chính quyền các cấp ở địa phương phải có nội dung về thực hiện chính sách người có công và an sinh xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về chính sách ưu đãi người có công và chính sách an sinh xã hội tại mỗi địa phương để người dân có thể truy cập dễ dàng. Tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, chăm sóc, giúp đỡ người có công, người nghèo.

Đổi mới quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ưu đãi người có công và an sinh xã hội. Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, bảo đảm tính hệ thống và đồng bộ, đơn giản và hiệu quả. Thống nhất đầu mối quản lý các chương trình, chính sách theo hướng cấp trung ương chỉ quản lý mục tiêu, hỗ trợ nguồn lực, hướng dẫn thực hiện, thanh tra, kiểm tra, giám sát; địa phương chịu trách nhiệm quản lý nguồn lực, tổ chức thực hiện; nâng cao năng lực thực thi chính sách của cấp cơ sở.

Cùng với việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực, kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Nhà nước đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện chính sách người có công, quan tâm bố trí ngân sách và đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực cho việc thực hiện chính sách an sinh xã hội; phân cấp mạnh cho địa phương và đề cao trách nhiệm của địa phương trong việc quản lý, sử dụng, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện.

Năm 1946, khi trở thành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã trả lời các nhà báo: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Đất nước ta đã có tự do, độc lập, cuộc sống của người dân được cải thiện rất nhiều trong những năm xây dựng trong hòa bình.

Thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020 theo Nghị quyết số 15-NQ/TW cũng chính là thực hiện ý nguyện của Bác Hồ; đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở. Phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, từ những kinh nghiệm được rút ra, các cấp, các ngành cần thực hiện đồng bộ những giải pháp đã đề ra trong thực hiện chính sách xã hội từ nay đến năm 2020, góp phần cải thiện, nâng cao mức sống cho các tầng lớp nhân dân, hướng tới mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                         PHƯƠNG MINH

Lần xem: 5943  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam
  Khai thác hệ thống di tích lịch sử, văn hóa với quần thể biển, đảo để thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói”
  Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
  Tăng cường liên kết phát triển
  Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ
  Bài học từ sự cố truyền thông “nước mắm nhiễm thạch tín”
  Kỳ vọng vào Chính phủ hành động
  Thực hiện bồi thường thiệt hại cho dân phải công bằng, đúng đối tượng
  Xây dựng, phát triển hệ thống đô thị đảm bảo tính bền vững
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị