-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Sự kiện-Nhận định » Chi tiết ::..
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ngày cập nhật: 19/09/2011 8:15:19 SA

(QT) - Trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta xác định công tác đào tạo nghề cho người lao động là một nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ bức thiết. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi mà nông nghiệp, nông thôn vẫn giữ một vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế, là khu vực sản xuất đảm bảo an ninh lương thực trong điều kiện suy thoái kinh tế của toàn cầu.

Đối với tỉnh Quảng Trị, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, ngay từ rất sớm, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20/4/2007 về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007-2015. Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho người lao động được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, từng bước đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa X); Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 07/ NQ-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007-2015, ngày 17/8/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đến nay toàn tỉnh có 24 cơ sở là trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề, các doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục đào tạo tham gia hoạt động dạy nghề; hàng năm đào tạo trên 7.000 lao động, góp phần nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 13% năm 2005 lên 24,42% năm 2010, bình quân tăng 2,28%/năm, bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn và xuất khẩu lao động.

Điều cũng cần ghi nhận là các trung tâm dạy nghề ở các huyện, thị xã, thành phố được đầu tư đáng kể về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề tăng về số lượng và chất lượng, đáp ứng một phần yêu cầu đào tạo nghề cho người lao động, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách, nội dung của việc học nghề gắn với giải quyết việc làm để phát triển kinh tế- xã hội ở một số địa phương chưa được chú trọng; đầu tư phát triển dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu thị trường lao động; tình trạng thiếu lao động có trình độ tay nghề còn phổ biến; tỉ lệ lao động xã hội chưa qua đào tạo nghề còn cao, nhất là lao động khu vực nông thôn; các cơ sở dạy nghề chưa chủ động phối hợp gắn kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu lao động...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, từng bước đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa X); Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 07/ NQ-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007-2015, ngày 17/8/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp tập trung tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đào tạo nghề cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người lao động, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” phù hợp với mỗi địa phương; bổ sung nội dung công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vào định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và các năm tiếp theo của địa phương.

Cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, tăng cường và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về dạy nghề trên địa bàn tỉnh; có kế hoạch sử dụng hiệu quả các trang thiết bị dạy nghề được đầu tư tại các trung tâm dạy nghề ở các huyện, thị xã, thành phố, khắc phục tình trạng lãng phí như hiện nay.

Hướng dẫn, hỗ trợ và có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy nghề và triển khai dạy nghề cho lao động nông thôn theo hình thức đặt hàng dạy nghề qua hợp đồng giữa các bên có liên quan theo hướng xã hội hóa; thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm thực hiện tốt chính sách phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu xây dựng mô hình dạy nghề phù hợp cho lao động nông thôn tại các địa phương trong tỉnh, sau đó tổ chức nhân rộng.

Một vấn đề cần quan tâm trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn là phải gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, gắn với xóa đói, giảm nghèo và góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 2020 được Đại hội Đảng lần thứ XI thông qua, một trong những giải pháp có tính đột phá thực hiện được mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 là phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có nhân lực qua đào tạo nghề và chính sách bảo đảm việc làm cho nông dân.

Để các chủ trương, chính sách và hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn thật sự đi vào cuộc sống, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, tất cả đều hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có việc làm, nâng cao năng suất lao động và tăng thu nhập của người dân, xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững.

                                              PHƯƠNG MINH

Lần xem: 3908  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam
  Khai thác hệ thống di tích lịch sử, văn hóa với quần thể biển, đảo để thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói”
  Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
  Tăng cường liên kết phát triển
  Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ
  Bài học từ sự cố truyền thông “nước mắm nhiễm thạch tín”
  Kỳ vọng vào Chính phủ hành động
  Thực hiện bồi thường thiệt hại cho dân phải công bằng, đúng đối tượng
  Xây dựng, phát triển hệ thống đô thị đảm bảo tính bền vững
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị