-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Sự kiện-Nhận định » Chi tiết ::..
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Ngày cập nhật: 23/08/2010 11:22:22 SA

(QT) - Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên một nhà nước công - nông ra đời ở Đông Nam Á, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên phạm vi toàn thế giới. 

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Đảng và Nhà nước ta chủ trương tiến hành xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

Ngược thời gian 65 năm về trước, vừa mới ra đời, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở vào một tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nền độc lập của dân tộc vừa mới giành được đang đứng trước nguy cơ mất còn bởi thù trong giặc ngoài. Vậy mà ngày 3-9-1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Hồ Chủ tịch đã xác định một trong những nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ là phải xây dựng cho được một bản Hiến pháp. 

     
 

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước ta theo hướng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một quá trình tương đối lâu dài với những bước đi vững chắc gắn liền với quá trình đổi mới kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của Nhà nước và nhân dân ta, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sẽ được tiếp tục xây dựng và trở thành hiện thực trên đất nước ta. 

 
     
Ngày 9-11-1946, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Hiến pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Hiến pháp năm 1946 đánh dấu thắng lợi lịch sử đã giành được trong Cách mạng tháng 8, xác lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, phát triển cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, phục vụ cuộc kháng chiến chống Pháp. Mục tiêu chiến lược của Hiến pháp là hoàn thành độc lập dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ nhân dân, chuẩn bị tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp năm 1946 - bản hiến pháp đầu tiên của nước ta, là một bản hiến pháp dân chủ, tiến bộ, mẫu mực trên nhiều phương diện. 

Chúng ta đều biết, Hiến pháp là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và Hiến pháp 1992 của nước ta đều khẳng định nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân làm chủ nhà nước bằng cách sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân, là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. 

Xuất phát từ điều kiện lịch sử của nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chủ đạo để lãnh đạo nhà nước và xã hội. Nhà nước bảo đảm và phát huy không ngừng vai trò làm chủ của nhân dân, bảo vệ và nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người đều có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. 

Đảng ta chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một trong những điều kiện và môi trường của một quốc gia tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và một xã hội phát triển tiên tiến. Nội dung quan trọng của nhà nước pháp quyền khẳng định cội nguồn quyền lực nhà nước là ở nhân dân. Để bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhà nước pháp quyền đề cao tính hợp hiến, hợp pháp trong tổ chức và hoạt động của nhà nước; nhà nước chỉ được làm những điều pháp luật cho phép, còn nhân dân được làm tất cả những điều pháp luật không cấm.
 
Cùng với yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhà nước pháp quyền đề cao vai trò của pháp luật là tối thượng, xây dựng và duy trì một xã hội trật tự ổn định, trong đó không chỉ mỗi công dân mà bản thân nhà nước và những người đứng đầu chính quyền cũng phải tôn trọng và chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Hiện nay, nước ta đã có đủ các tiền đề về kinh tế, chính trị, xã hội để từng bước xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, truyền thống, văn hóa của Việt Nam. 

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là cách thức cơ bản để phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng cường pháp chế, xử lý nghiêm minh kịp thời mọi vi phạm pháp luật nhằm thực hiện và bảo vệ được các quyền tự do dân chủ và lợi ích hợp pháp của nhân dân, ngăn ngừa mọi sự tuỳ tiện lạm quyền từ phía cơ quan nhà nước, cán bộ công chức nhà nước, đồng thời ngăn ngừa hiện tượng dân chủ cực đoan, vô kỷ luật, thiếu kỷ cương. 

Mọi tổ chức nhà nước đều hoạt động dựa trên cơ sở pháp luật, tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước công dân về mọi hoạt động của mình. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là cách thức cơ bản để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động nội lực của toàn thể nhân dân, của tất cả các thành phần kinh tế vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Hiến pháp và pháp luật nước ta ghi nhận quyền của công dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị, đề đạt nguyện vọng, yêu cầu của mình với các cơ quan nhà nước. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền khiếu nại, tố cáo... Các quyền và sự tự do đó là một trong những phương thức quan trọng để thực hiện dân chủ. 

Vì vậy, các cấp chính quyền cần chăm lo cho con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người; tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Mặt khác cần đổi mới cơ chế, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức trong việc giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước ta theo hướng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một quá trình tương đối lâu dài với những bước đi vững chắc gắn liền với quá trình đổi mới kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của Nhà nước và nhân dân ta, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sẽ được tiếp tục xây dựng và trở thành hiện thực trên đất nước ta. 

                                            PHƯƠNG MINH

Lần xem: 2047  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam
  Khai thác hệ thống di tích lịch sử, văn hóa với quần thể biển, đảo để thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói”
  Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
  Tăng cường liên kết phát triển
  Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ
  Bài học từ sự cố truyền thông “nước mắm nhiễm thạch tín”
  Kỳ vọng vào Chính phủ hành động
  Thực hiện bồi thường thiệt hại cho dân phải công bằng, đúng đối tượng
  Xây dựng, phát triển hệ thống đô thị đảm bảo tính bền vững
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị