-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Chính trị » Chi tiet ::..
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC, LĐ (*)

Ngày cập nhật: 01/04/2013 7:55:23 SA

(Phát biểu của đồng chí LÊ HỮU PHÚC, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013-2018)

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam!

Thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý!

Thưa Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 - 2018). Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong toàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi thân ái gửi đến các vị khách quý, các đồng chí đại biểu về dự Đại hội cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên trong tỉnh lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Qua theo dõi, chỉ đạo quá trình hoạt động và phát triển của các cấp công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh, tôi vui mừng nhận thấy rằng: Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 


Nổi bật là: Công đoàn các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Số lượng công nhân, viên chức, lao động tăng nhanh, nhất là trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động ngày càng được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng, đảm bảo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động. Môi trường làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngày càng được cải thiện. Tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển; từng bước đa dạng hoá về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động được tổ chức ngày càng hiệu quả, phù hợp với thực tế của từng loại hình cơ sở, gắn liền với đời sống công nhân, viên chức, lao động và thực tiễn hoạt động công đoàn. Nhờ vậy, đã góp phần củng cố lòng tin của công nhân, viên chức, lao động vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, ý thức chủ động trong phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các quan điểm, tư tưởng xuyên tạc đường lối của Đảng.

Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến người lao động; giải quyết kịp thời các kiến nghị của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp đang được quan tâm thực hiện tích cực; chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ngày càng được nâng cao. Từ thực tiễn các phong trào, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn trong tỉnh được rèn luyện, trưởng thành; đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, được các cấp, các ngành khen thưởng.

Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đã có nhiều đổi mới, phát triển mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực; tạo động lực, khơi dậy được tiềm năng trí tuệ của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Công tác vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tham gia thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được các cấp công đoàn tiến hành thường xuyên. Công tác hoạt động xã hội được các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Những kết quả đạt được của công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong tỉnh một lần nữa khẳng định: vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao, người lao động ngày càng tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức công đoàn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị. Mong rằng, trong thời gian tới, các hoạt động và phong trào công đoàn của tỉnh nhà tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí.

Thưa Đại hội!

Tự hào, phấn khởi với những thành tựu đã đạt được, nhưng đồng thời chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của các cấp công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, yếu kém như đã đề cập trong báo cáo và các tham luận tại Đại hội. Đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận về những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ qua, phân tích kỹ các nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí!

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, nhất là tại phiên làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về chỉ đạo Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo toàn diện về báo cáo của BCH Công đoàn tỉnh trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI. Tại Đại hội này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm để cùng Đại hội thảo luận:

Thứ nhất, các cấp công đoàn trong tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động phát triển toàn diện; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho công nhân, viên chức, lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay .

Tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) và Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về: “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” nhằm xây dựng đội ngũ công nhân Quảng Trị ngày càng lớn mạnh

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, đảm bảo gắn bó, sâu sát với cơ sở, gắn với người lao động. Phát huy quyền làm chủ của người lao động thông qua việc xây dựng và ký kết thoả ước lao động tập thể; tổ chức và đại diện cho người lao động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật liên quan đến người lao động ở các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chủ động trong việc giải quyết tranh chấp lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thứ ba, chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đoàn viên; nhất là trong các loại hình doanh nghiệp. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ công đoàn đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xây dựng tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và kịp thời phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến để nhân ra diện rộng. Đồng thời, tích cực tổ chức các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn, động viên đông đảo công nhân, viên chức, lao động giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Thông qua hoạt động của mình, các cấp công đoàn cần làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng và người lao động, thường xuyên giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân, lao động để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra các chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách đó.

Nhân dịp này, tôi đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, tạo điều kiện để công đoàn hoạt động có hiệu quả, có hình thức phù hợp để khơi dậy tiềm năng trí tuệ của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong tỉnh, nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thứ năm, Đại hội chúng ta có nhiệm vụ quan trọng là lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ mới. Tôi mong rằng, các đồng chí đại biểu hãy phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực và uy tín, tiêu biểu cho trí tuệ và tinh thần đoàn kết, thống nhất để đảm nhận trọng trách lãnh đạo và tổ chức các phong trào, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra.

Thưa Đại hội!

Thưa các đồng chí đại biểu!

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng: Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; chủ động khắc phục những hạn chế yếu kém, trong thời gian đến, hoạt động công đoàn và phong trào của công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn. Với tinh thần đó, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể Đại hội sức khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa Đại hội, nhân dịp Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tặng Công đoàn tỉnh Quảng Trị bức trướng mang dòng chữ: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp”.

Xin trân trọng cảm ơn! 

....................................................................
(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt

Lần xem: 1153  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của Cam Lộ
  Lãnh tụ Fidel Castro với Quảng Trị
  Fidel Castro mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam
  Cuộc đời in vào lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro
  Lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời
  Quyết tâm “vượt khó lập công” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng
  Chú trọng công tác xây dựng Đảng
  Phát triển đảng trong doanh nghiệp còn nhiều khó khăn
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị