-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Chính trị » Chi tiet ::..
Vận động nông dân là nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận của Đảng

Ngày cập nhật: 21/03/2013 1:22:49 CH

                                     * Hoàng Đức Thắng, TUV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

Trong tiến trình cách mạng nước ta, công tác vận động nông dân luôn là vấn đề cơ bản của cách mạng; giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn chiếm vị trí quan trọng và to lớn trong đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất, là cơ sở cho các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, có gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, sẵn sàng đứng lên cùng công nhân trong cuộc cách mạng vô sản. Trong Sách lược cách mạng của Đảng, Hồ Chủ tịch viết: “Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng, đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến. Đảng phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia.”; “Nông dân là quân chủ lực của cách mạng, là bạn đồng minh chủ yếu và tin cậy nhất của giai cấp công nhân, là lực lượng cơ bản cùng với giai cấp công nhân xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Cùng với tư tưởng của Người, Đảng đề ra khẩu hiệu “Độc lập dân tộc, người cày có ruộng” và đã trở thành ngọn cờ hiệu triệu nông dân Việt Nam đứng lên trong công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển của đất nước, với 73% dân số và hơn 55,7% là lực lượng lao động xã hội, nông dân Việt Nam có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, là động lực của quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp CNH, HĐH xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Giai cấp nông dân nước ta giàu lòng yêu nước, cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất; kiên cường bất khuất trong chiến đấu, hăng hái thi đua, hưởng ứng nhiều phong trào yêu nước, phong trào hành động cách mạng, góp phần quan trọng vào việc giữ vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) khẳng định: “Nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị theo quy hoạch là căn bản; phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt”. Xác định rõ nông dân là chủ thể và mấu chốt của quá trình phát triển, nông nghiệp là then chốt, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động nông dân như: Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Chỉ thị 59-CT/TƯ của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân”; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Trên tinh thần đó, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể đối với công tác vận động nông dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 33 - CT/TU; các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền Tây, miền biển và vùng cát Quảng Trị; triển khai đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tỉnh uỷ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TƯ7(khóa X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”… Tất cả các chủ trương trên đây là sự cụ thể hoá quan điểm, đường lối của Đảng về công tác vận động nông dân trong tình hình mới. 

Tiêu độc, khử trùng, đảm bảo chăn nuôi hiệu quả, bền vững -Ảnh: HỒ CẦU


Cùng với sự chủ động tích cực của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, công tác vận động nông dân ở tỉnh Quảng Trị những năm qua đã có chuyển biến tiến bộ trên nhiều mặt góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới quê hương. Nền nông nghiệp đã có những chuyển biến mạnh mẽ, nông thôn đã từng bước đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của nông dân được triển khai rộng rãi. Công tác vận động nông dân đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin, mối quan hệ máu thịt của giai cấp nông dân đối với Đảng, Nhà nước, với chế độ. 

Các cấp Hội Nông dân đã tích cực vận động nông dân tham gia hưởng ứng các phong trào giúp nhau phát triển sản xuất, làm giàu, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, bảo đảm quốc phòng - an ninh một cách sâu rộng, hiệu quả thiết thực, có chiều sâu. Giá trị sản xuất lĩnh vực nông nghiệp bình quân tăng 3,5% /năm, an ninh lương thực được giữ vững, hạ tầng kinh tế - xã hội cơ sở nông thôn được đầu tư căn bản, gần 90% xã đã thực hiện tốt 4 đồng bộ hóa (Điện, đường, trường, trạm), đời sống nhân dân cơ bản ổn định, thu nhập bình quân tăng từ 8,6 triệu đồng/năm (2008) lên 24 triệu đồng/năm (2012), hộ nghèo trong nông dân giảm còn 16,41%. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm giải quyết, thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn, trợ giá, trợ cước cho nông dân. Các chủ trương, chính sách đối với nông dân vừa mang tính đột phá trong chính sách “tam nông” của tỉnh, vừa mang tính nhân văn sâu sắc thể hiện tính ưu việt của chế độ ta đối với giai cấp nông dân. 

Nhận thức sâu sắc công tác vận động nông dân là một bộ phận quan trọng trong công tác vận động quần chúng của Đảng, bước vào thời kỳ mới cần thực hiện tốt những nội dung, giải pháp sau đây:

Một là, xác định rõ quan điểm: Nông dân là chủ thể của quá trình phát triển. Do đó các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành cần có các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ và thường xuyên vận động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân, nhất là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém của nông dân Quảng Trị, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu sự nghiệp phát triển quê hương trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay. 

 

 Chăm sóc tiêu vườn -Ảnh: P.V


Công tác vận động nông dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, các cấp, các ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình cần tiếp tục xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch vận động nông dân sát với thực tế địa phương; có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các cơ quan, đơn vị với Hội Nông dân, tạo ra sự đồng thuận cả về nhận thức và hành động, hỗ trợ nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động nông dân. Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác vận động nông dân, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hai là, trên cơ sở các chủ trương của Trung ương, tỉnh cần có những chủ trương, chính sách hợp lý tạo động lực kích thích tính tích cực của nông dân. Hệ thống các chủ trương chính sách của tỉnh cần hướng vào thúc đẩy sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân, nhất là nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó cần tiếp tục thực hiện và mở rộng chính sách trợ giá, trợ cước, bảo hiểm sản xuất nhằm hạn chế rủi ro do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất cho nông dân. Tăng cường hỗ trợ chính sách cho các doanh nghiệp, các cơ sở thu mua và chế biến hàng nông sản gắn với tìm thị trường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển. Có chính sách giải quyết tốt vấn đề đất ở, nhà ở, đất sản xuất, tạo việc làm, tăng cường đào tạo nghề, hình thành cụm các làng nghề, mở rộng và nâng cao chất lượng các mô hình hợp tác kinh tế trong nông nghiệp, các mô hình liên kết “bốn nhà”, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố Hội Nông dân các cấp trong tỉnh vững mạnh toàn diện để hội thực sự là lực lượng nòng cốt của phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân, nhân tố quan trọng trong liên minh công nhân - nông dân và trí thức. 

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cần nỗ lực tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tập hợp mọi tầng lớp nông dân, đáp ứng yêu cầu đời sống, quyền và lợi ích cho hội viên; tổ chức thiết kế sáng tạo các phong trào thi đua yêu nước cho nông dân, hướng mọi nỗ lực của nông dân Quảng Trị vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới; chủ động và đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế, chính sách đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, đòi hỏi chính đáng của nông dân. Đồng thời, chủ động vận động nông dân tham gia tích cực, có hiệu quả việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương; giải quyết các vấn đề phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội về mọi mặt đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhiệm vụ vận động hội viên, nông dân; nâng cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân các cấp vững mạnh.

Ngày nay, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, công tác vận động nông dân đòi hỏi sự nỗ lực đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và vai trò nòng cốt của Hội Nông dân với tư cách là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, đại diện giai cấp nông dân xây dựng Đảng và Nhà nước, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Nông dân không chỉ là chủ thể của“đồng ruộng” mà còn thực sự là chủ thể của quá trình xây dựng phát triển đất nước, nòng cốt trong thực hiện thắng lợi sự nghịêp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Do đó, vận động nông dân là nhiệm vụ quan trọng trong công tác vận động quần chúng của Đảng.

Lần xem: 5098  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của Cam Lộ
  Lãnh tụ Fidel Castro với Quảng Trị
  Fidel Castro mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam
  Cuộc đời in vào lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro
  Lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời
  Quyết tâm “vượt khó lập công” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng
  Chú trọng công tác xây dựng Đảng
  Phát triển đảng trong doanh nghiệp còn nhiều khó khăn
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị