-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Chính trị » Chi tiet ::..
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Ngày cập nhật: 04/02/2013 2:11:30 CH

(QT) - Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị về công tác dân vận của Đảng bộ. Trong những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy luôn được Thường trực Tỉnh ủy đánh giá là một trong những ban hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho các cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ra các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị lãnh đạo công tác dân vận của Đảng bộ. Sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương về công tác dân vận. Theo dõi, tham mưu chỉ đạo hoạt động mặt trận, các đoàn thể nhân dân, các hội quần chúng, tham mưu chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo.

Năm 2012, công tác dân vận trong toàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhận thức và trách nhiệm về công tác dân vận của hệ thống chính trị đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Nội dung công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra. Nội dung, phương thức vận động quần chúng đã có nhiều đổi mới thông qua việc thực hiện nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thành lập tổ dân vận thôn, bản, khóm, tổ dân phố, địa bàn dân cư, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 - Ảnh: VÕ TRƯỜNG SƠN


Các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát về triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị gắn với Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị… Các cấp chính quyền trong tỉnh cũng đã tập trung cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các đề án, chương trình phát triển kinh tế- xã hội, văn hoá, giữ vững quốc phòng - an ninh. Các lực lượng vũ trang tập trung tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai Chỉ thị 09-CT/TƯ của Ban Bí thư gắn với Kế hoạch 19-KH/ TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch ra quân thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Tổng cục Chính trị phát động. Tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước về bảo vệ quốc phòng-an ninh, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Phong trào kết nghĩa bản-bản 2 biên giới Việt-Lào tại 2 huyện Hướng Hoá và Đakrông…; xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động của MTTQVN tỉnh và các đoàn thể nhân dân đã tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trong năm 2012…Tăng cường thực hiện hiệu quả các cuộc vận động như: Ngày vì người nghèo, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ủng hộ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Các tổ chức hội quần chúng trong tỉnh cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”; tiếp tục thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định “Về tổ chức hoạt động quản lý hội”...

Đến nay, toàn tỉnh có 57 tổ chức hội với trên 360 ngàn hội viên cơ bản hoạt động đảm bảo theo quy định của điều lệ, tôn chỉ, mục đích và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền. Trong công tác dân tộc, tôn giáo, tỉnh đã tích cực chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển đối với đồng bào miền núi; triển khai đề án giảm nghèo bền vững đối với các xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao. Đồng thời phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động, theo dõi, nắm tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc ở các địa phương để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết. Các hoạt động tôn giáo diễn ra trong năm 2012 cơ bản ổn định, đúng pháp luật.

Hoạt động Ban Dân vận cấp ủy các cấp được đẩy mạnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nội dung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo và tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và biểu dương, khen thưởng 40 tập thể, cá nhân điển hình...

Trong năm 2012, Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chủ động phối hợp tổng kết xây dựng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy đảng, của Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tham gia đóng góp ý kiến cho tập thể, cá nhân các cấp ủy đảng, tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khoá XI). Tham mưu chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở bám sát địa bàn, nắm tình hình nhân dân để phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, chăm lo đến an sinh xã hội và phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề nảy sinh ở cơ sở .

Thực hiện chương trình công tác năm 2012, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống dân vận và CBCC cơ quan thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được CBCC cơ quan, hệ thống dân vận các cấp và nhân dân tích cực hưởng ứng.

Lãnh đạo ban cũng đã phối hợp với công đoàn cơ quan vận động CBCC thi đua thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan trên cơ sở chương trình kế hoạch hoạt động chung để tổ chức các phong trào thi đua bằng việc lồng ghép gắn với các hoạt động kỷ niệm phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Nổi bật là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả; giỏi việc nước, đảm việc nhà. Cuộc vận động người CBCC “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”… Trên cơ sở các phong trào thi đua đã xây dựng các tiêu chí với nội dung phong trào, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, lấy việc hoàn thành kế hoạch công tác gắn với kết quả các hoạt động.

Qua thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC trong nghiên cứu khoa học, trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Kết quả các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình ở cơ quan và trong hệ thống dân vận được khen thưởng.

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy; bằng khen của UBND tỉnh về công tác dân vận chính quyền; bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì có thành tích trong công tác xây dựng Đảng; bằng khen của UBND tỉnh về thành tích thực hiện tốt cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam... Đặc biệt, tại Hội nghị Ban Thi đua- khen thưởng Khối Đảng tỉnh tổ chức ngày 30/1/2013, Ban Dân vận Tỉnh ủy được đề nghị UBND tỉnh và Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2012.

                                                               LỆ NHƯ

Lần xem: 1086  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  (Tư liệu) - Phát biểu của đồng chí Fidel Castro tại cuộc mít tinh quần chúng ở vùng giải phóng Quảng Trị (đồi 241, tháng 9/1973)
  Khi Fidel khóc ở Quảng Trị…
  Chủ tịch Fidel Castro: “Tôi sẵn sàng thăm lại Việt Nam”
  Tình cảm của người dân Việt Nam trong Quốc tang lãnh tụ Cuba Fidel Castro
  Nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của Cam Lộ
  Lãnh tụ Fidel Castro với Quảng Trị
  Fidel Castro mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam
  Cuộc đời in vào lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro
  Lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị