-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Chính trị » Chi tiet ::..
Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh

Ngày cập nhật: 22/11/2012 10:10:22 SA

                                                 * HOÀNG VĂN QUANG, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong (Quảng Trị)

Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Phong (khóa XVII) tháng 10/2008 đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30/7/2008 của Tỉnh ủy “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Với mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn huyện Triệu Phong trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước là: Xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức, lao động lớn mạnh, phát triển cả số lượng và chất lượng; giác ngộ giai cấp và có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có tinh thần đoàn kết; có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp CNH, HĐH quê hương; đóng vai trò nòng cốt vào việc phát triển KT- XH, giữ vững QP- AN ở địa phương. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động.

Thông qua các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm điều chỉnh, bảo đảm các quyền, lợi ích; giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc trong CNVC, LĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các cơ quan, các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế; đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cho CNVC, LĐ. Xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn trong huyện, đặc biệt là công tác phát triển và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Qua 5 năm thực hiện, từ việc nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn; với sự tích cực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự triển khai đồng bộ của các cấp chính quyền, đặc biệt là sự chủ động tham mưu tích cực của tổ chức công đoàn, lực lượng CNVC, LĐ được giữ vững ổn định. Chất lượng đội ngũ đã được nâng lên. Đội ngũ công chức, viên chức có 10 đồng chí có trình độ thạc sĩ; 1.758 đồng chí có trình độ đại học, cao đẳng, chiếm 74% trong tổng số CNVC, LĐ.

Trình độ lý luận chính trị đã đạt tương đối chuẩn theo yêu cầu nhiệm vụ; có 60 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị; 430 đồng chí có trình độ trung cấp. Số lượng đảng viên có 1.290 đồng chí. Đời sống cán bộ, công chức, viên chức, lao động từng bước được cải thiện, các quyền, lợi ích của người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động. Công tác phát triển và xây dựng tổ chức công đoàn cũng đạt được những kết quả nhất định.

Toàn huyện đến nay có 105 tổ chức công đoàn cơ sở với số lượng 2.370 đoàn viên, hàng năm có trên 80% được xếp loại đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh. Tổ chức Công đoàn huyện được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động; đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp được quy hoạch, đào tạo đáp ứng yêu cầu tổ chức phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn huyện. 

Các hoạt động VHVN-TDTT góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động- Ảnh: TL


Với tinh thần tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn huyện Triệu Phong theo Nghị quyết 11-NQ/TU của Tỉnh ủy, những năm tới, các cấp ủy đảng, công đoàn các cấp trong huyện cần làm tốt các nội dung sau:

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho CNVC, LĐ về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ý thức giác ngộ về giai cấp, vai trò làm chủ, ý chí tự lực tự cường và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong tình hình mới. Tuyên truyền cho CNVC, LĐ nắm vững các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lấy lực lượng CNVC, LĐ làm vai trò hạt nhân trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” .

Chú trọng việc xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách tạo động lực, đảm bảo vừa khuyến khích CNVC, LĐ học tập tự nâng cao trình độ vừa thu hút được nguồn nhân lực có trình độ cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Quan tâm đến việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn.

Tập trung nghiên cứu quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; khai thác và phát huy tối đa nội lực và lợi thế sẵn có của địa phương, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư. Quan tâm phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề ở nông thôn để thu hút và phát triển lực lượng công nhân, lao động.

Trong quy hoạch, phát triển chú ý đến việc dành quỹ đất cho việc xây dựng các công trình phúc lợi cho công nhân lao động ở các cụm công nghiệp. Có chính sách về nhà ở, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để xây dựng nhà công vụ cho công chức, viên chức ở các trường học, các cụm công nghiệp-làng nghề. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động.

Nghiên cứu xây dựng đề án, kế hoạch đào tạo một bộ phận lao động từ nông thôn để cung cấp kịp thời cho các cụm công nghiệp ở địa phương khi đi vào hoạt động. Quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng trong đội ngũ CNVC, LĐ; phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm những công nhân, công chức, viên chức trẻ, có đức, có tài vào các vị trí lãnh đạo và quản lý trong cơ quan, đơn vị. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức công đoàn; tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức công đoàn; ưu tiên bồi dưỡng cán bộ công đoàn trưởng thành từ phong trào công nhân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Cải tiến, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp đoàn viên để ngày càng thu hút đông đảo người lao động tham gia tổ chức công đoàn. Hoạt động của công đoàn phải hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy CNVC, LĐ làm đối tượng vận động, lấy chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động làm nhiệm vụ hàng đầu trong tổ chức hoạt động. Lực lượng CNVC, LĐ phải giữ vai trò nòng cốt, đi đầu trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; phối hợp tốt với tổ chức Hội Nông dân và chính quyền các cấp trong phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Lần xem: 1055  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  (Tư liệu) - Phát biểu của đồng chí Fidel Castro tại cuộc mít tinh quần chúng ở vùng giải phóng Quảng Trị (đồi 241, tháng 9/1973)
  Khi Fidel khóc ở Quảng Trị…
  Chủ tịch Fidel Castro: “Tôi sẵn sàng thăm lại Việt Nam”
  Tình cảm của người dân Việt Nam trong Quốc tang lãnh tụ Cuba Fidel Castro
  Nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của Cam Lộ
  Lãnh tụ Fidel Castro với Quảng Trị
  Fidel Castro mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam
  Cuộc đời in vào lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro
  Lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị