-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Chính trị » Chi tiet ::..
Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị

Ngày cập nhật: 24/05/2011 9:55:05 SA

(QT) - Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh toàn diện và mạnh mẽ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta kiên trì thực hiện chủ trương không ngừng hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị.
 
Quán triệt và thực hiện chủ trương đó của Đảng, trong thời gian qua, nhất là từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh Quảng Trị đã chủ động rà soát thực trạng tổ chức, nhân sự; tích cực đổi mới, kiện toàn bộ máy, nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ công chức và bước đầu thu được một số kết quả. 

Tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu của cấp ủy đảng tiếp tục giữ ổn định với văn phòng cấp ủy, 4 ban (tổ chức, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra) và 2 đơn vị sự nghiệp (báo, trường chính trị- ở cấp tỉnh), song có sự điều chỉnh về số lượng, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị bên trong theo các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiến hành lập đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học- kỹ thuật và kiện toàn các đảng đoàn, ban cán sự đảng còn lại đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hội nghị lấy ý kiến tham gia về kết quả thực hiện thí điểm chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cùng cấp.


 Tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện tiếp tục được sắp xếp lại, bên cạnh việc tập trung thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở 7 huyện, 13 phường, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cùng cấp ở 14 đơn vị và duy trì một số cơ quan căn cứ vào đặc thù riêng của từng địa phương như Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc ở cấp tỉnh..., đã tiến hành đổi tên, hợp nhất một số cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 13, 14/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ; nghiên cứu thành lập 2 cơ quan chuyên môn là Văn phòng HĐND- UBND và Phòng kinh tế - xã hội cho huyện đảo Cồn Cỏ- địa phương chỉ có 220 ha diện tích tự nhiên; thành lập Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh với Ban quản lý Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Ban quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh; Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở Ban quản lý các khu du lịch tỉnh và các bộ phận liên quan của các phòng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành kiện toàn bộ máy bên trong của mình theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

Tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục được rà soát, phân loại lại trên cơ sở đề án của từng đơn vị để xác định số lượng các ban trực thuộc và biên chế theo hướng dẫn của cấp trên, chẳng hạn như LĐLĐ tỉnh được tính loại 2 với 4 - 6 ban nghiệp vụ, 24 - 45 biên chế, thành lập thêm Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh, đang thẩm định việc thành lập thêm Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và Ban chính sách- luật pháp của Hội LHPN tỉnh... kết hợp với việc xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể. 

Bằng việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với đặc điểm của hệ thống chính trị ở địa phương, các cơ quan tham mưu của Đảng ở cấp tỉnh và cấp huyện ngày càng bảo đảm tính thống nhất và hệ thống, góp phần giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Số đầu mối các cơ quan của UBND cấp tỉnh, huyện giảm mạnh (năm 2007 là 31, năm 2011 chỉ còn 22), cơ cấu bên trong của các đơn vị cũng có sự điều chỉnh giảm, khắc phục dần tình trạng phân tán và nhiều tầng nấc trung gian. 

Nhờ vậy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền các cấp được phân định cụ thể hơn, phân cấp nhiều hơn, hạn chế phần nào hiện tượng chồng chéo, sót việc, lấn sân, từ đó hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước không ngừng được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có sự chủ động, năng động hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng tôn chỉ, mục đích, hướng về cơ sở và chăm lo một cách thiết thực quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên. 

Xác định chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những vấn đề mấu chốt, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, trên cơ sở định kỳ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và kết quả quy hoạch cán bộ, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức (từ năm 2006 đến nay đã đào tạo, bồi dưỡng cho hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, trong đó đào tạo sau đại học cho 280 người, cao cấp lý luận chính trị cho hơn 600 người, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng đảng cho 629 người, quản lý nhà nước cho 931 người, kiến thức quốc phòng cho 1.248 người...); đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển cán bộ cho những nơi có nhu cầu nhằm khắc phục trình trạng cục bộ, khép kín trong bố trí, sử dụng cán bộ... 5 năm qua đã thực hiện điều động, luân chuyển 194 cán bộ, công chức, trong đó cấp tỉnh về cấp huyện 9 đồng chí, cấp huyện lên cấp tỉnh 33 đồng chí, cấp huyện về cấp xã 40 đồng chí, cấp xã lên cấp huyện 27 đồng chí, giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh 8 đồng chí và trong huyện 71 đồng chí. 

Song song với các nội dung nêu trên, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong tỉnh cũng đã thực hiện nghiêm túc Quyết định số 82/QĐ- BNV ngày 17/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ “Về tiêu chuẩn giám đốc sở và các chức vụ tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Quyết định số 4/2004/QĐ- BNV ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ “Về tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn”. 

Đồng thời, chủ động ban hành nhiều văn bản quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh cán bộ như tiêu chuẩn nhân sự tham gia cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2010-2015; tiêu chuẩn nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016; tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh... 

Qua đó làm cơ sở để xem xét đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ (trong thời gian qua, đã bổ nhiệm 459 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó cấp tỉnh là 342 đồng chí, cấp huyện là 117 đồng chí), cũng như xác định lại định mức biên chế và thực hiện tinh giản biên chế. Nhờ vậy, đã sắp xếp, giải quyết, tinh giản được một số lượng lớn cán bộ, công chức không đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn, chỉ tính riêng khối nhà nước là 463 trường hợp, trong đó không đạt trình độ chuẩn 179 đồng chí, năng lực kém, sức khỏe yếu 133 đồng chí, dôi dư do sắp xếp tổ chức 33 đồng chí, dôi dư do cơ cấu cán bộ không hợp lý 89 đồng chí... 

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng tăng lên so với trước khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X). Phân tích ngạch công chức, viên chức cho thấy chuyên viên cao cấp và tương đương tăng 18,1%, cán sự và tương đương giảm 26,3%, chuyên viên và tương đương tăng 18,1%, cán sự và tương đương giảm 16,1%. Phân tích trình độ chuyên môn cho thấy, tiến sĩ tăng 54,5%, thạc sĩ tăng 50,1%, đại học tăng 18,7%, sơ cấp giảm 56,4%. 

Phân tích trình độ lý luận chính trị cho thấy cao cấp, cử nhân tăng 22%, trung cấp tăng 59%, sơ cấp giảm 40,5%. Độ tuổi của đội ngũ cán bộ, công chức có bước trẻ hóa, với tỷ lệ dưới 40 tuổi tăng 32,5%. Những yếu tố đó cùng với kết quả trong kiện toàn tổ chức bộ máy đã góp phần ổn định chính trị - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, vẫn còn không ít hạn chế, đó là, số lượng các cơ quan của UBND cấp tỉnh và cấp huyện mặc dù đã giảm, nhưng nhìn chung một số cơ quan mới chỉ dừng lại ở việc sáp nhập về đầu mối, chưa thật sự tinh gọn về tổ chức bộ máy, số lượng cấp phó vượt quá quy định. 

Số lượng các phòng, ban bên trong của các sở, ban, ngành có chiều hướng chia nhỏ các lĩnh vực công tác để lập thêm tổ chức nên có sự gia tăng (riêng khối đảng tăng từ 38 lên 41 đơn vị); vẫn còn trùng lắp, chồng chéo về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị; việc thực hiện phân cấp theo ngành và lĩnh vực trên một số mặt còn chậm và chưa đi liền với việc tăng cường kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện; mối quan hệ về trách nhiệm giữa tập thể và cá nhân chưa được quy định cụ thể. 

Thực hiện tinh giản biên chế nhưng số cán bộ, công chức không giảm, thậm chí còn phình to, tăng thêm 1.042 người, đưa tổng biên chế của địa phương lên 6.688 người và dự kiện trong thời gian tới sẽ tăng lên trên 7.000 người với việc nhiều cơ quan, đơn vị đang xin tăng thêm biên chế, nhiều hội đề nghị xác định là hội có tính chất đặc thù... Một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế về trình độ, kiến thức, năng lực thực tiễn, phương pháp công tác. 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy theo yêu cầu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các cơ quan tham mưu của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự tiên phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có trình độ, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

                                             Bài, ảnh:
TRẦN NHẬT QUANG

Lần xem: 2313  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của Cam Lộ
  Lãnh tụ Fidel Castro với Quảng Trị
  Fidel Castro mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam
  Cuộc đời in vào lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro
  Lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời
  Quyết tâm “vượt khó lập công” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng
  Chú trọng công tác xây dựng Đảng
  Phát triển đảng trong doanh nghiệp còn nhiều khó khăn
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị