Tăng cường các giải pháp chống sự xâm nhập của văn hóa độc hại


Ngày cập nhật: 27/10/2020 06:28:47

(QTO) - Bám sát Chỉ thị số 46 ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, Huyện ủy Triệu Phong kịp thời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện tổ chức thực hiện. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đưa nội dung chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội lồng ghép trong quá trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để bình chọn, xét công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 

Chùa Sắc Tứ Tịnh Quang - Điểm du lịch, sinh hoạt tâm linh nổi tiếng của huyện Triệu Phong - Ảnh: NV​

 

Cùng với thực hiện Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các ban, ngành đưa ra nhiều giải pháp nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, chú trọng giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Công tác quản lý nhà nước trong việc triển khai các hoạt động về lĩnh vực văn hóa được chú trọng. Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thường xuyên tham mưu lãnh đạo huyện lãnh đạo, chỉ đạo về công tác văn hóa, đồng thời tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, nhất là việc xuất bản, lưu hành các ấn phẩm văn hóa, các hoạt động dịch vụ internet tư nhân trên địa bàn để kịp thời tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm. Các ngành, đoàn thể trong huyện tiến hành lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến những mô hình hay, nhân tố tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần quan trọng xây dựng con người văn hóa và phòng, chống hiệu quả sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp ủy đảng, chính quyền tích cực trong việc tuyên truyền, xử lý thông tin xấu độc, sản phẩm văn hóa đồi trụy trên internet và mạng xã hội. Ban Tuyên giáo đã tham mưu Huyện ủy tập huấn nghiệp vụ đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội cho đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội; kịp thời phối hợp tham mưu huyện xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin, nội dung xấu, độc, sai trái, bịa đặt làm ảnh hưởng đến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước...

 

Thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp, ngành và Nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng, tạo ra sức lan tỏa trong cuộc sống về xây dựng đời sống văn hóa trong Nhân dân.

 

UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phát động các phong trào “Làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã tạo môi trường văn hóa lành mạnh, làm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân để xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ. Nhờ đó, hằng năm số thôn, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, gia đình đạt danh hiệu văn hóa ngày càng tăng.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo tổ chức nhiều lễ hội, trại sáng tác văn học nghệ thuật, âm nhạc tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ tìm hiểu, sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, âm nhạc về mảnh đất, con người Triệu Phong. Trong các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, ban, ngành, đoàn thể trong huyện tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia.

 

Cùng với tổ chức các hoạt động thông tin văn hóa, cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, thể thao ở các địa phương từng bước được đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó thu hút được nhiều đối tượng, lứa tuổi tham gia bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần phòng chống, đẩy lùi các sản phẩm độc hại, ảnh hưởng xấu tới nhân cách và phát triển xã hội ở địa phương.

 

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Triệu Phong Hồ Ngọc Thiên cho biết, qua 10 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, huyện Triệu Phong đã huy động được nguồn lực xã hội để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phát huy các di tích lịch sử, di sản văn hóa với phát triển kinh tế- xã hội. Đến nay, trên địa bàn huyện có 89 di tích được xếp hạng công nhận, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia, 75 di tích cấp tỉnh.

 

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, thiết chế văn hóa tâm linh và công trình tri ân trên địa bàn; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững, gắn với việc giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

 

Chú trọng việc xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, nhiều địa phương trong huyện thành lập câu lạc bộ văn nghệ thơ ca đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của Nhân dân. Với những cách làm trên, tính đến cuối năm 2019, toàn huyện có 24.150/24.995 gia đình đăng ký được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 96,2%, 100% làng, khu dân cư được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, 100% xã được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới….”.

 

Nguyễn Vinh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

100809251
izmir escort bayan izmir escort bayan