Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương


Ngày cập nhật: 12/04/2021 06:29:59

(QTO) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt một cách nền nếp, từ đó góp phần thúc đẩy các lĩnh vực của đời sống xã hội phát triển. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng…của Đảng bộ tỉnh những năm qua đạt được kết quả tích cực, đưa Quảng Trị vươn lên đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước. Nhìn lại kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 5 năm qua là dịp để nhận diện những mặt ưu điểm cũng như hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn, trong đó gắn thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, những năm qua cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Từ đó, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, từng bước tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị, được thể hiện qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đảng đã xác định được những công việc mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện, có phân định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Một số hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội được quan tâm giải quyết. Nhờ đó, khắc phục được tình trạng quan liêu, xa dân, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

 

Công tác truyền đạt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên được thực hiện với nhiều hình thức, gắn với đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, theo đúng kế hoạch; công tác sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được tiến hành thường xuyên qua tổng kết công tác hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, có sức lan tỏa trong xã hội.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần có biện pháp khắc phục. Chẳng hạn như một số cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, các chuyên đề hằng năm còn chậm; việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa được quan tâm đúng mức. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở một số cấp ủy chưa được thường xuyên. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa được phát huy, thiếu tính quyết liệt. Công tác tuyên truyền các mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có lúc, có nơi chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân...

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 22-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân cần gắn nội dung này với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chương trình hành động. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, trong đó coi trọng trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

 

Trên cơ sở nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, tùy vào đặc điểm tình hình, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn nội dung để triển khai, thực hiện phù hợp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chủ đề năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Trách nhiệm, kỷ cương - Thu hút đầu tư - Tạo đà tăng trưởng”. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành hoạt động tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội; tập trung thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tập trung tuyên truyền, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, yếu kém. Thông qua đó rút ra kinh nghiệm chung trong chỉ đạo, thực hiện. Chú trọng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc thực hiện cam kết trách nhiệm của người đứng đầu với cấp trên, của cán bộ, đảng viên với những nội dung đã đăng ký và cam kết trước tổ chức đảng. Tiếp tục thực hiện các quy định của Đảng về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; gắn kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với đánh giá xếp loại của đảng viên, cán bộ, công chức hằng năm.

 

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

111375138
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort