Nâng tầm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng


Ngày cập nhật: 26/03/2021 06:37:54

(QTO) - Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trong sạch, vững mạnh, thời gian qua Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã triển khai đồng bộ công tác KTGS và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh kỳ vọng công tác KTGS của Đảng tiếp tục được nâng tầm trong thời gian tới.

 

Kết quả nổi bật của công tác KTGS trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là BTV Tỉnh ủy, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã thực hiện hiệu quả công tác tham mưu và triển khai các nhiệm vụ theo quy định; luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt và cụ thể hóa phù hợp với cấp mình các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương về công tác KTGS. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về công tác KTGS chuyển biến tích cực. Việc xây dựng và tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch KTGS toàn khóa và hằng năm được thực hiện chủ động, kịp thời. Nội dung KTGS toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm hơn, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn có vấn đề phức tạp; những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị; gắn KTGS tổ chức đảng với KTGS đảng viên, cấp ủy viên, người đứng đầu. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác KTGS, xử lý, giải quyết các vụ việc ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả, góp phần ổn định tình hình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.Trong 5 năm qua, BTV Tỉnh ủy, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 2.309 tổ chức đảng; 2.494 đảng viên, trong đó có 1.405 đảng viên là cấp ủy viên các cấp, tăng 208 tổ chức đảng và 1.268 đảng viên so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tổ chức giám sát 2.019 tổ chức đảng, 2.562 đảng viên, trong đó có 1.399 đảng viên là cấp ủy viên các cấp…

 

UBKT các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 282 đảng viên, 46 tổ chức đảng, trong đó có 91 cấp ủy viên các cấp, chiếm 40% số đảng viên được kiểm tra; kết luận có 236 đảng viên và 38 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 151 đảng viên và 9 tổ chức đảng. Kiểm tra 491 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật đảng; 60 tổ chức đảng về thu chi tài chính, ngân sách. Giám sát 1.272 tổ chức đảng và 1.385 đảng viên…Các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan tổ chức đảng, đảng viên đã được cấp ủy, UBKT các cấp giải quyết hoặc tham mưu xử lý, giải quyết nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định, quy trình. Việc chấp hành kỷ luật và việc thi hành kỷ luật trong Đảng được coi trọng, thực hiện đúng phương hướng, phương châm và nguyên tắc đảng; kiên quyết xử lý hoặc chỉ đạo xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định đối với những cá nhân, tổ chức đảng vi phạm, không dung túng và bao che. Đã xem xét xử lý kỷ luật 14 tổ chức đảng và 1.355 đảng viên vi phạm kỷ luật, có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa vi phạm; tạo đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao, niềm tin đối với Đảng được nâng cao.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác KTGS vẫn còn một số hạn chế. Nổi lên là một số tổ chức đảng chưa đi sâu kiểm tra các lĩnh vực dễ vi phạm, tiêu cực, tham nhũng như quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, quản lý đất đai, tài nguyên; kỷ cương, kỷ luật. Trong xem xét xử lý kỷ luật một số trường hợp chưa đồng bộ giữa kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính, đoàn thể. Một số UBKT cơ sở chưa làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy cũng như thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng có lúc, có việc hiệu quả chưa cao.

 

Để tiếp tục nâng tầm công tác KTGS, công tác này cần được tiến hành đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ hơn nữa. Trong đó, coi trọng nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác KTGS, kỷ luật của đảng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả KTGS, kỷ luật đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, chi bộ, trước hết cần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ việc hoàn thiện, bổ sung các quy chế, quy định, xây dựng chương trình, kế hoạch; phân công tổ chức thực hiện. Chỉ đạo và tập trung KTGS việc thực hiện Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy và các nội dung được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, phản ánh. Đẩy mạnh việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác KTGS. Tăng cường mở rộng phạm vi và đối tượng giám sát, coi trọng giám sát thường xuyên để kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa khả năng xảy ra vi phạm, khuyết điểm. Kiên quyết xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm minh các trường hợp đảng viên, tổ chức đảng vi phạm để giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, góp phần làm trong sạch, vững mạnh nội bộ. Tập trung giải quyết có chất lượng và dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên và Nhân dân.

 

Cùng với các giải pháp trên, cần thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác kiện toàn về tổ chức, bộ máy của UBKT các cấp đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng. Quá trình kiện toàn phải xem xét kỹ lưỡng các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm làm công tác xây dựng Đảng và đặc biệt là quá trình tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện và kết quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao để lựa chọn được những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm công tác KTGS.

 

Anh Quân

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

110678604
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort