Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số


Ngày cập nhật: 15/03/2021 06:22:19

(QTO) - Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Trị có diện tích tự nhiên 313.675 ha, chiếm 68% diện tích tự nhiên của tỉnh. Sau khi sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã, toàn vùng có 44 xã, thị trấn, trong đó có 38 xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là dân tộc Vân Kiều và Pa Kô. Dân số miền núi ở 44 xã tính đến thời điểm 1/1/2020 là 43.667 hộ, 182.124 khẩu; trong đó số hộ đồng bào dân tộc thiểu số 19.263 hộ, 87.218 khẩu. Số hộ nghèo toàn vùng có 9.151 hộ, chiếm tỉ lệ 20,96%; số hộ cận nghèo là 4.040 hộ, chiếm tỉ lệ 9,25%. Số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 8.469 hộ, chiếm tỉ lệ 43,97%. Các dân tộc thiểu số ở Quảng Trị phần lớn đều cư trú ở miền núi, biên giới giáp với 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào). Đây là địa bàn có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng.

 

Những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nhiều chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ tướng Chính phủ, của Chính phủ nên đời sống của đồng bào được cải thiện đáng kể, nhất là trong xóa đói, giảm nghèo. Các chương trình, dự án, kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Sản xuất nông, lâm nghiệp có nhiều tiến bộ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; các mô hình VAC, VACR được áp dụng khá phổ biến, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Truyền thống đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau được gìn giữ; thực hiện tốt hương ước, quy ước ở các khu dân cư; xóa bỏ dần những tập tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được xây dựng, củng cố; quốc phòng, an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội có nhiều khởi sắc...

 

Vấn đề đặt ra hiện nay là mặc dù kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số đã có những bước phát triển nhưng nhìn chung đời sống của người dân vẫn còn khó khăn, cơ sở hạ tầng ở nhiều nơi bị xuống cấp. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa so với mặt bằng chung vẫn còn thấp. Tình trạng tảo hôn, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy trong thanh thiếu niên dân tộc thiểu số diễn ra ngày càng nhiều. Tỉ lệ hộ nghèo cao hơn so với tỉ lệ chung của tỉnh. Toàn vùng còn 26 xã và 9 thôn bản đặc biệt khó khăn, một số xã có tỉ lệ hộ nghèo cao, đặc biệt là việc tái nghèo vẫn còn diễn ra, chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng còn lớn. Tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; tiến độ giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa được giải quyết kịp thời, tình trạng phá rừng làm nương rẫy vẫn còn xảy ra ở một số nơi…

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, giúp đồng bào vùng dân tộc thiểu số phát triển bền vững, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện một số giải pháp sau:

 

Thứ nhất, tăng cường phát triển sản xuất, đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Tập trung vào những vấn đề cấp bách, trước mắt, như thực hiện các chương trình, đề án xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, giải quyết cơ bản vấn đề vốn, đất ở, đất sản xuất, công cụ sản xuất cho đồng bào thiếu đất, nhà ở, nước sinh hoạt. Hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức; bên cạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ các chính sách của Nhà nước cần có sự lồng ghép các nguồn vốn khác để các dân tộc phát triển nhanh và bền vững.

 

Thứ hai, xây dựng các thiết chế văn hóa mới, lành mạnh, quan tâm đến nhu cầu hưởng thụ văn hoá và xây dựng, khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở; thực hiện tốt việc sưu tầm, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Quan tâm các chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa. Hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, củng cố vững chắc chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, nhất là hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú; công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc.

 

Thứ ba, tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; chú trọng công tác an ninh ở cơ sở; bố trí thích hợp các đơn vị làm kinh tế kết hợp với quốc phòng, quan tâm đồng bào ở vùng biên giới để họ có điều kiện sản xuất vừa kết hợp tham gia bảo vệ biên giới. Tăng cường hợp tác một cách toàn diện với hai tỉnh Savannakhet và Salavan(CHDCND Lào) xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

 

Thứ tư, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy và cán bộ làm công tác dân tộc; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đề cao vai trò, trách nhiệm của những người có uy tín trong cộng đồng. Cần thấy rằng những năm qua mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chính sách dân tộc được triển khai ngày càng phát huy hiệu quả, đời sống các dân tộc từng bước được cải thiện và nâng cao, đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đoàn kết gìn giữ an ninh trật tự, bảo vệ đường biên mốc giới và chung tay xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Thứ năm, thực hiện tốt các chương trình, chính sách giai đoạn 2021-2025 như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã có tỉ lệ hộ nghèo cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”.

 

 Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

111367533
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort