Nêu cao trách nhiệm đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 26/06/2020 09:24:54

(QTO) - Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang được các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực thực hiện các bước theo quy định. Trong đó, việc lấy ý kiến hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị được xem là một trong những khâu đặc biệt quan trọng nhằm có một văn kiện thể hiện sự kết tinh của trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cũng như tầm nhìn và khát vọng của Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh trong chặng đường sắp tới.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Quảng Trị đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, còn thiếu tính bền vững. Kinh tế giữ tốc độ tăng trưởng khá nhưng có một số nội dung dự kiến khó đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân hằng năm, cơ cấu ngành kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tổng thu ngân sách địa phương, tổng vốn đầu tư toàn xã hội… Việc triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, lĩnh vực trọng điểm mang tính đột phá còn chậm, đến cuối nhiệm kỳ mới triển khai nên chưa phát huy hiệu quả đầu tư và tăng trưởng của giai đoạn 2016 - 2020.

 

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường có những hạn chế, bất cập. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chưa đạt được như kỳ vọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả thực thi các cơ chế, chính sách vẫn là điểm nghẽn chậm được tháo gỡ trong quá trình tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, các mô hình tăng thu nhập có hiệu quả chậm được nhân rộng. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, môi trường ở một số địa phương phức tạp, kéo dài. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, người dân. Chất lượng thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa tốt; tác phong, thái độ, kỹ năng làm việc còn thiếu tính chuyên nghiệp. Quan hệ phối hợp giữa các cấp, ngành trên một số mặt thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao…

 

Trước những thách thức và đòi hỏi mới của tình hình nhiệm vụ, vấn đề đặt ra là làm sao để báo cáo chính trị, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thực sự là sản phẩm tập thể, có cơ sở lý luận gắn với thực tiễn, bám sát hơi thở của cuộc sống. Lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Để lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang từng bước tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý của một số cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu, đại diện các cơ quan chuyên ngành, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương và Nhân dân trong toàn tỉnh. Vì thế, mỗi cá nhân, tập thể khi thực hiện đóng góp ý kiến cần thẳng thắn, tâm huyết, tránh góp ý chung chung, mà nên đi vào từng lĩnh vực với từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, cần tập trung làm rõ những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; đồng thời nhận diện rõ những khó khăn, thách thức, thời cơ và thuận lợi trong những năm tới để có những nhận định chính xác về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khả thi, hiệu quả phù hợp thực tiễn nhằm xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị với nội dung tốt nhất trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, làm cơ sở xây dựng và phát triển tỉnh trong thời gian tới.

 

Theo chúng tôi, để thuận lợi và thu thập được nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cơ quan chức năng cần tổ chức lấy ý kiến người dân một cách linh hoạt qua nhiều hình thức, kênh tiếp thu khác nhau. Ví dụ như ngoài việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp trực tiếp qua các hội nghị, hội thảo tại từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, từng lĩnh vực, ngành nghề... cần tiếp nhận ý kiến đóng góp qua internet, góp ý gián tiếp bằng văn bản, qua các phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn khác nhau phù hợp từng nhóm đối tượng. Các bộ phận liên quan đến công tác soạn thảo, biên tập văn kiện cần bố trí cán bộ biết trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, đồng thời có khả năng tổng hợp ý kiến đối với từng vấn đề cụ thể, nhất là những vấn đề quan trọng có ý kiến khác nhau. Đồng thời cần có sự tính toán thống kê để lượng hóa, đánh giá đúng thực chất các loại ý kiến và mức độ của các ý kiến khác nhau để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị một cách hoàn chỉnh nhất.

 

Có thể nói, báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh không chỉ là sự tập trung trí tuệ của toàn đảng bộ mà còn là sản phẩm hòa quyện ý Đảng, lòng dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân về những chủ trương, đường lối phát triển quê hương cả trước mắt và lâu dài. Vì vậy, việc đóng góp ý kiến xây dựng báo cáo chính trị vừa là quyền lợi, vừa thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân, trong đó cán bộ, đảng viên có trách nhiệm gương mẫu đi đầu đối với vấn đề quan trọng của tỉnh. Để nâng tầm báo cáo chính trị, các đảng bộ cần phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, “xốc” lại tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng Đảng nói chung và tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị đại hội Đảng nói riêng.

 

Lâm Thanh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (3)
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng có chỉ đạo QT nên phát triển các đường "trục ngang" rất chí lí. Thứ tự theo tôi, nên mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 9 , đi qua ngã Tư Sòng về Cửa Việt Nối các trung tâm đô thị ở các huyện về Biển, hiện nay tuy đã có nhưng đường rất hẹp, xấu ...Điều này, sẽ giúp tăng khả năng giao thoa, giảm bớt sự phân hóa giữa các vùng miền, tạo điều kiện phát triển Du lịch biển. Đóng góp Văn kiện nếu chỉ nâng cao trách nhiệm là CHƯA ĐỦ ?
Nguy?n Vi?t Linh - 26/06/2020 10:37:25 SA
Các hướng dẫn Đại hội theo tôi, nên gửi văn bản và hết sức cụ thể. Tôi không biết lí do, do hướng dẫn cấp trên hay do người tiếp thu trong cấp ủy mà rất lạ. Xin được ví dụ: Như chương trình Đại hội chính thức, có hay không có chương trình hành động thực hiện NQ, thực tế đang khác nhau giữa các đơn vị. Kịch bản đại hội nhiều điểm sai, rườm rà, gây lúng túng có kịch bản mẫu, không biết do mẫu hay do người xây dựng. Có đơn vị đại hội trù bị lại bầu Ban kiểm phiếu theo tôi không đúng.
Ph?m Bình - 30/06/2020 9:51:11 SA
Tiếp Chủ đề đại hội, nhất là các chi bộ rất ít người 3-5 người. Tôi xin hỏi: Đây là quy định cứng của Trung ương, của Tỉnh hay của cấp dưới. Nếu của Trung ương, Tỉnh thì phải thực hiện. Còn cấp dưới quy định thì nên xem lại. Vì mặc dù chỉ mấy dòng thôi nhưng nêu ra cho đúng, đảm bảo các thành tố, sát thực tiễn từng thời kỳ, đảm bảo tính khái quát cao, đảm bảo tính khả thi khi thực hiện....Không đơn giản chút nào? Ngay chủ đề các huyện cũng chưa sát thì chi bộ 3-5 người nên chăng?
Ph?m Bình - 30/06/2020 9:58:27 SA

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

93344523
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan