Triển khai sâu rộng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo


Ngày cập nhật: 15/06/2020 06:12:49

(QTO) - “Giảm tỉ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm, riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-4%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015, riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần”. Đó là mục tiêu của Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

 

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã từng bước hoàn thiện đồng bộ và thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, bảo đảm cơ bản an sinh xã hội, quan tâm hơn phúc lợi xã hội cho người dân. Đời sống của Nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn khoảng 4%, nhà ở xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng. Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu về đích sớm các mục tiêu Thiên niên kỷ; đây là thành công lớn của nước ta trên bản đồ xóa nghèo thế giới, là mảng sáng đặc biệt. Vấn đề đặt ra hiện nay là giải quyết vấn đề phân hóa giàu - nghèo, thực hiện giảm nghèo bền vững (GNBV) để đến năm 2025 tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5% hằng năm; thực hiện tốt an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

 

Chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Đảng bộ, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giải quyết việc làm, tạo được sự đột phá trong xuất khẩu lao động; quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. Tỉ lệ lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm từ 3,7% xuống còn 2,7%. Tỉnh đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong công tác GNBV, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy. Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ cho người nghèo, các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn được đổi mới theo hướng vừa trực tiếp vận động, vừa hướng dẫn, kết nối đến các địa chỉ cụ thể được hỗ trợ, giúp đỡ, gắn với đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại ở phía sau”.

 

Công tác GNBV được quan tâm thực hiện với các giải pháp phù hợp, ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho huyện nghèo, xã nghèo, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo là người có công với cách mạng. Tỉ lệ hộ nghèo trong tỉnh đã giảm từ 15,43% xuống còn 6,43%, giảm bình quân 1,8%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đây cũng chính là cơ sở để đề ra kế hoạch tập trung thực hiện công tác GNBV với chỉ tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021-2025 từ 1-1,5%; triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người nghèo, nhất là hỗ trợ việc làm, tăng thu nhập, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình GNBV; đào tạo nghề gắn với tạo việc làm sau khi học nghề cho hộ nghèo; tăng hỗ trợ xuất khẩu lao động, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, người có công với cách mạng và hộ đồng bào dân tộc thiểu số…

 

Theo chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020, năm nay nhiệm vụ trọng tâm chương trình là triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền để huy động tối đa nguồn lực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng tâm hiệp lực và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu về giảm nghèo năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020.

 

Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG GNBV các cấp; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong giám sát thực hiện GNBV và tham gia tích cực vào vận động người dân hưởng ứng các phong trào chung tay vì người nghèo, gây quỹ ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án thành phần của chương trình, đồng thời rà soát, đánh giá hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giao kế hoạch, phân bổ nguồn vốn và các thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản... để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020 đã được giao.

 

Mặt khác, tăng cường đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc thực hiện tốt các chính sách đối với người nghèo có công với cách mạng, đồng bào ở vùng khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung chỉ đạo công tác tổng kết, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Luật Đầu tư công. Rà soát các cơ chế, chính sách, đề xuất khung pháp lý, hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn để chủ động và tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức thực hiện chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng chuẩn nghèo đa chiều làm cơ sở đo lường và đề xuất định hướng giảm nghèo giai đoạn tiếp theo; nắm bắt việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về chương trình, chính sách giảm nghèo.

 

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

95797670
izmir escort bayan izmir escort bayan