Tăng cường kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng


Ngày cập nhật: 28/10/2019 05:38:01

(QT) - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Mục đích của kế hoạch là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và đạo đức liêm chính; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác PCTN.

 

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 2/4/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” cùng một số văn bản về thực hiện rà soát, chấn chỉnh, xử lí các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng PCTN; sơ kết việc thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2018; đã chuyển hồ sơ 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh để chỉ đạo xử lí theo quy định của pháp luật PCTN; đôn đốc, theo dõi việc xử lí các vụ việc sai phạm xảy ra ở một số đơn vị.

 

Từ đầu năm đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành chương trình kế hoạch công tác chuyên môn năm 2019, trong đó có công tác PCTN. Cơ quan chức năng đã thực hiện kiểm tra 92 cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch; phát hiện 6 cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi phạm. Ban hành 192 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lí, có tác dụng PCTN; tiến hành 11 cuộc kiểm tra về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và 27 cuộc kiểm tra về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi công tác 260 trường hợp nhằm phòng ngừa tham nhũng. Có 59/59 cơ quan, đơn vị có báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập; có 6.590/6.635 người đã kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỉ lệ 99,32%; 100% bản kê khai đã được công khai theo hình thức niêm yết và hình thức công bố tại cuộc họp.

 

Nhìn chung công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2019 đã được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; nhận thức và xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác PCTN ngày càng cao. Tuy nhiên công tác phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử vẫn còn hạn chế; rất ít vụ việc được phát hiện qua kênh này mà chủ yếu từ tố cáo, tố giác và dư luận xã hội. Một số cán bộ là người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức công tác PCTN; quyền tiếp nhận thông tin của người dân, doanh nghiệp chưa được phát huy trên thực tế…

 

Để nâng cao chất lượng công tác PCTN, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực PCTN, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng. Công khai, minh bạch trong hoạt động quản lí nhà nước; quản lí, sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa; quản lí các công trình, dự án, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lí ngân sách nhà nước, tài sản công, ngân hàng, tín dụng và công tác cán bộ. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chú trọng phát hiện tham nhũng, sai phạm qua thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Mặt khác, tập trung xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kế hoạch 84-KH/TU, Kế hoạch 86-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18- NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về PCTN trong công tác tổ chức - cán bộ, nhất là về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo các chức danh được quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động đúng quy định; chỉ đạo thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị để phòng ngừa tham nhũng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội để phát hiện các hành vi tham nhũng, tội phạm về quản lí kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như xây dựng cơ bản, quản lí và sử dụng ngân sách nhà nước, ngân hàng, tín dụng…

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

93115327
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan