Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các cấp


Ngày cập nhật: 26/08/2019 05:57:57

(QT) - Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về GD&ĐT, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; quán triệt phương châm hành động “bứt phá” của Chính phủ để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. Trong các nhiệm vụ chủ yếu của Bộ GD&ĐT đề ra cho năm học mới, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các cấp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần quan tâm đúng mức.

 

Như chúng ta đều biết, trong nhà trường giáo viên là những người trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn và truyền thụ kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm cho học sinh. Xây dựng được đội ngũ nhà giáo có đủ phẩm chất và năng lực sẽ là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của công cuộc cải cách và đổi mới giáo dục. Vì thế, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các cấp được xem là khâu đột phá, trọng tâm của công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đặc biệt là giáo dục phổ thông. Thực tế chỉ ra rằng, không có đội ngũ nhà giáo có năng lực chuyên môn giỏi và phẩm chất đạo đức tốt thì không thể có nền giáo dục có chất lượng. Trong những năm qua, nhờ xây dựng được đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục có chất lượng nên ngành GD&ĐT đã đảm đương được nhiệm vụ “trồng người”, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu các giai đoạn phát triển của đất nước.

 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng hiện nay năng lực của một bộ phận cán bộ, giáo viên chưa đáp ứng được nhiệm vụ trước yêu cầu đổi mới giáo dục. Theo một tổng kết đánh giá tổng quát năng lực đội ngũ giáo viên, nếu chương trình giáo dục phổ thông mới triển khai trong thời gian tới với định hướng và yêu cầu chuyển từ trang bị nội dung kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực của người học bằng việc dạy học tích hợp và lồng ghép, dạy học phân hóa, trải nghiệm sáng tạo... thì năng lực của một bộ phận giáo viên phổ thông hiện nay đang đứng trước những thách thức mới; tỉ lệ giáo viên chưa có các năng lực cần thiết để dạy học theo yêu cầu đổi mới còn khá nhiều. Điều đó đòi hỏi phải có những giải pháp tháo gỡ, phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên để đáp ứng tốt nhất chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là giải pháp then chốt, trong đó củng cố, hoàn thiện hệ thống đào tạo giáo viên, đổi mới căn bản và toàn diện nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ sức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là một nội dung hết sức quan trọng.

 

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các cấp là một nhiệm vụ mang tầm chiến lược lâu dài, trước mắt cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo; Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/1/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường nhằm giảm áp lực cho giáo viên; khắc phục tình trạng dạy thêm trái quy định. Ngành GD&ĐT các địa phương cần rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên đảm bảo quy định về định mức số lượng, chuẩn giáo viên đối với các cấp học; không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm nguyên tắc “ở đâu có học sinh thì ở đó phải có giáo viên”; xử lí dứt điểm việc hợp đồng giáo viên nhiều năm mà không thực hiện tuyển dụng viên chức tại một số địa phương.

 

Các địa phương cần chủ động đặt hàng các trường sư phạm trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng. Tập trung thực hiện bồi dưỡng giáo viên, nhất là giáo viên lớp 1 và cán bộ quản lí giáo dục phục vụ cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cán bộ quản lí giáo dục các cấp. Phát triển, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ. Tăng cường các điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lí giáo dục, quản trị nhà trường; triển khai mô hình giáo dục điện tử, lớp học thông minh ở những nơi có điều kiện.

 

Một vấn đề đặt ra cũng rất quan trọng là việc nâng cao đạo đức nhà giáo thông qua làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo. Kiên quyết xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo, bởi vừa qua tuy chỉ là cá biệt nhưng đã xảy ra trường hợp một số giáo viên ở nơi này nơi khác có hành vi phản giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây dư luận xấu trong xã hội. Mặt khác quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác đánh giá giáo viên bảo đảm thực chất, gắn với thi đua khen thưởng nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên chuyên tâm với nghề.   

 

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em (1/6/2020)
Câu chuyện giành lại mạng sống cho bệnh nhân nhiễm COVID -19, nhìn từ con số 0 (30/5/2020)
Gắn Chương trình OCOP với du lịch nông nghiệp (29/5/2020)
Phát triển mạng lưới y tế rộng khắp để chăm sóc sức khỏe của Nhân dân (25/5/2020)
Du lịch nội địa: Giảm giá, tăng ưu đãi và yếu tố chất lượng (23/5/2020)
Cần có giải pháp xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng địa phương (22/5/2020)
Nhớ lời Bác dạy “vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” (18/5/2020)
Ngăn chặn, xử lý nghiêm hành động phá hoại tài sản của nông dân (16/5/2020)
Tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ: Xử lý nghiêm để loại bỏ tâm lý “xả stress” sau dịch (15/5/2020)

Trực tuyến

90255144
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ