Phát huy vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền


Ngày cập nhật: 19/08/2019 05:58:37

(QT) - Cách mạng Tháng 8-1945 đã đi qua 74 năm, nhưng bài học kinh nghiệm của cuộc cách mạng thì vẫn còn nguyên tính thời sự, nhất là bài học về tập hợp nhân dân trong tổ chức Mặt trận thống nhất; bài học về vai trò của tổ chức Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

 

Đối với nhiệm vụ phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XII đã thống nhất xác định mục tiêu hành động nhiệm kì 2019- 2024 là: Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy tiềm năng sáng tạo, sự tham gia, hưởng ứng của người dân đối với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Quảng Trị phát triển giàu đẹp, văn minh.

 

Trong những năm qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt việc tham gia xây dựng, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng các vấn đề liên quan trực tiếp đến trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân, cơ quan, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị. Mặt trận các cấp tham gia đóng góp có chất lượng vào các dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định các đề án, dự án về chủ trương đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; phối hợp tuyên truyền pháp luật; phòng, chống tội phạm, ma túy và thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội đã chủ trì, phối hợp triển khai các cuộc giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217- QĐ/TW của Bộ Chính trị; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Chủ động phối hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016- 2021, nhất là công tác vận động nhân dân tham gia bầu cử. Tại diễn đàn các kì họp của HĐND cùng cấp, UBMT tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến các cấp, các ngành chức năng có thẩm quyền. Tổ chức quán triệt và triển khai “Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2008-2020” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, thực hiện quy chế phối hợp giữa UBMT với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, các ngành tư pháp trong thực hiện hoạt động giám sát, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động nắm bắt tình hình ở những địa phương xảy ra khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài để kịp thời đề xuất các biện pháp góp phần ổn định tình hình…

 

Bên cạnh những đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp, thực tế cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế. Đó là tổ chức Mặt trận chưa phát huy hết vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, bảo vệ và thực thi pháp luật cũng như việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. Tính chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên chưa cao; vẫn còn tình trạng hành chính hóa công tác mặt trận ở một số địa phương…

 

Trước yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn, trong thời gian tới cần phát huy vai trò, trách nhiệm, chức năng của Mặt trận Tổ quốc trên các lĩnh vực, vận dụng đúng đắn, sáng tạo bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng 8-1945 về khơi dậy và phát huy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện yêu cầu cấp bách của cách mạng vào hoàn cảnh cụ thể hiện nay; bài học về nắm chắc mọi diễn biến tình hình, trên cơ sở đó nhạy bén phát hiện thời cơ, kịp thời chớp thời cơ; bài học về không ngừng chăm lo bồi dưỡng, giáo dục phát huy cao độ tính sáng tạo, tính chủ động, tự lực, tự cường của quảng đại quần chúng và của cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

 

Phối hợp, đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị, diễn đàn nhân dân, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đa dạng hóa các kênh tiếp nhận; tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; tăng cường theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Chủ động phối hợp và nâng cao chất lượng chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị thông qua hoạt động giám sát, phản biện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đất đai, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, các vấn đề về quyền dân chủ của nhân dân. Làm tốt công tác phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ các công trình, dự án của tỉnh.

 

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ chính trị; Quyết định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về hướng dẫn khung để các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò nhân dân trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường các diễn đàn nhân dân, tổ chức đối thoại nhằm tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; phát huy sáng kiến của nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức để xây dựng quê hương, đất nước. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; công tác tiếp dân, xử lí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

 

Đổi mới hoạt động phối hợp xây dựng, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật. Mặt trận các cấp chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao chất lượng tham gia ý kiến vào dự thảo các bộ luật, các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án, kế hoạch, chủ trương của tỉnh; tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, đóng góp ý kiến, kiến nghị vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; tranh thủ thời cơ thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, đưa tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung phát triển nhanh, bền vững, chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ