HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Đổi mới hoạt động cả trong tư duy và hành động


Ngày cập nhật: 15/04/2021 12:15:13

(QTO) - Sáng nay 15/4/2021, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị. 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh: H.T

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao bằng khen cho các cá nhân  đã có đóng góp tích cực cho hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh: H.T

 

*Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - vì dân - hiệu quả

 

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nêu rõ: Nhiệm kỳ 2016 - 2021, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, bám sát các quy định của pháp luật, cùng với phương châm: Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - vì dân - hiệu quả; HĐND tỉnh cùng các cấp chính quyền địa phương vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của COVID-19 và thiên tai, bão lũ, HĐND tỉnh - UBND tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp vừa chống dịch bệnh, thiên tai, bảo đảm sức khoẻ người dân, vừa giữ được tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. 

 

     

 

Những quyết sách quan trọng, kịp thời của HĐND tỉnh là nhân tố góp phần đưa nền kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tạo nguồn lực mới cho phát triển; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; cộng đồng các doanh nghiệp từng bước vượt khó…

 

 

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh tổ chức 20 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường lệ và 10 kỳ họp chuyên đề để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, kiện toàn nhân sự của HĐND và thực hiện các nhiệm vụ theo luật định. Đặc biệt, năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh và thiên tai diễn biến phức tạp, nhưng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, HĐND tỉnh đã tổ chức 6 kỳ họp, trong đó có 1 kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội.

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh ban hành 289 nghị quyết, tổ chức 149 đợt giám sát và kiến nghị 476 vấn đề (đến nay có 396 vấn đề được giải quyết, đạt tỉ lệ 83%), tổng hợp 748 kiến nghị của cử tri, tiếp 226 người/204 lượt/116 vụ việc tại trụ sở và tiếp nhận 579 đơn thư gửi đến. Những quyết sách quan trọng, kịp thời của HĐND tỉnh là nhân tố góp phần đưa nền kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tạo nguồn lực mới cho phát triển; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; cộng đồng các doanh nghiệp từng bước vượt khó và tiếp tục phát triển; kinh tế tập thể có sự chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển khá; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh không ngừng được tăng cường. 

 

Đặc biệt, hoạt động của HĐND ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Những kết quả này thể hiện trên tất cả các lĩnh vực, rõ nét nhất là trong quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quyết định phân bổ nguồn lực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, ngân sách, chương trình, dự án cho đầu tư phát triển; ban hành các chính sách địa phương để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện chính sách an sinh xã hội đã góp phần thể chế hoá kịp thời, đúng đắn đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của tỉnh. 

 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, HĐND tỉnh khóa VII cũng có một số tồn tại, hạn chế như còn bị động trong bố trí chương trình kỳ họp, nhất là xem xét chủ trương đầu tư một số dự án quy mô lớn; một số chính sách địa phương hỗ trợ kéo dài qua nhiều kỳ kế hoạch và ít có chính sách để khuyến khích phát triển; hoạt động giám sát chủ yếu phục vụ công tác thẩm tra trước kỳ họp, chưa bao quát hết các lĩnh vực, trong đó chưa dành thời gian tại kỳ họp để xem xét việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tư pháp; nhiều vấn đề cử tri phản ánh cần giải quyết gấp nhưng tổ chức thực hiện còn chậm...

 

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện chương trình giám sát theo nghị quyết; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết về cơ chế, chính sách địa phương do HĐND tỉnh ban hành trong nhiệm kỳ làm cơ sở cho việc đề xuất chính sách trong giai đoạn mới. Thực hiện các nhiệm vụ về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của Luật Bầu cử. Chuẩn bị nội dung, các điều kiện tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá mới đúng thời gian, quy trình theo luật định. Đồng thời, đề ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

* Tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát và hoạt động thường xuyên theo luật định

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Với khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành những quyết sách quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. ​Những kết quả HĐND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, là nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm tới.

 

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, các đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tăng cường các hoạt động giám sát và các hoạt động thường xuyên theo luật định, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 mà kết luận của Tỉnh ủy, nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Trước mắt, cùng với tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19; chuẩn bị và tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục thực hiện các bước của quy trình bầu cử đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh khóa mới cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thực hiện chức năng quyết định và giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan HĐND, Thường trực và các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đại biểu HĐND; phối hợp chặt chẽ với UBND, các cơ quan liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục nghiên cứu, ban hành các quyết sách, tăng cường công tác giám sát để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2021 với chủ đề “Trách nhiệm, kỷ cương - Thu hút đầu tư - Tạo đà tăng trưởng”; cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện đồng bộ các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 

Tại hội nghị tổng kết, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trao tặng bằng khen cho 15 tập thể và 70 cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Hà Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Cách ly tập trung nhiều người tiếp xúc gần với một trường hợp ở huyện Hải Lăng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 (8/5/2021)
Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (8/5/2021)
Triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong cơ sở giáo dục (8/5/2021)
Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị: Trồng thử nghiệm 10 mô hình cây dong riềng ở Hướng Hóa (8/5/2021)
Cách ly, điều trị thêm một bệnh nhân COVID-19 sau khi nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (7/5/2021)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống COVID-19 (7/5/2021)
Tiếp tục tăng cường tuyên truyền để vận động Nhân dân tham gia bầu cử đạt tỉ lệ cao nhất (7/5/2021)
Phát huy cao nhất khả năng, sở trường và kinh nghiệm trong công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử (7/5/2021)
Quyết tâm làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử (7/5/2021)


Trực tuyến

110678138
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort