Thể lệ Cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”


Ngày cập nhật: 17/02/2022 11:15:26

Thể lệ Cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

 

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐUK ngày 17/2/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị về tổ chức cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Quyết định số 737-QĐ/ĐUK, ngày 25/1/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cụ thể như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 

Cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động đang công tác và học tập tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và thành viên Tổ thư ký giúp việc cuộc thi).

 

II.QUYẾT ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC BÀI DỰ THI VÀ CHẤM THI

 

1. Về nội dung

 

- Các bài dự thi tập trung khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng (tập trung vào những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng), phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên tất cả các lĩnh vực; những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, những kinh nghiệm quý, mô hình và cách làm hay, hiệu quả và đề xuất những giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

 

Nhóm 1:  Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, cuộc sống; nhận diện, đấu tranh với những luận điệu xuyên tác chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Nhóm 2: Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, góp phần bảo vệ, lan tỏa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng...

 

Nhóm 3: Thực tiễn, kinh nghiệm, giải pháp tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 

*Lưu ý:

 

+ Các chủ đề trên đây là những nội dung cơ bản, trọng tâm. Người tham gia cuộc thi chọn nhóm chủ đề, tự đặt tiêu đề cho bài viết dự thi và có thể lựa chọn những vấn đề cụ thể trên cơ sở nhận thức của bản thân, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn và có liên quan đến chủ đề cuộc thi.

 

+ Đối với nhóm 3, từ những vấn đề, vụ việc trên thực tiễn để đưa ra bài học kinh nghiệm, giải pháp tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 

- Nội dung bài thi không được sao chép, không vi phạm bản quyền tác giả và đảm bảo cơ cấu gồm các phần:

 

+ Những nội dung lý luận của vấn đề/chủ đề.

 

+ Thực trạng hiện nay của vấn đề/chủ đề.

 

+ Một số giải pháp để bảo vệ, đấu tranh (có liên hệ gắn với thực tiễn cơ quan, vị trí công việc đang đảm nhận...).

 

2. Về hình thức

 

- Bài viết dự thi có dung lượng từ 3 - 6 trang (khoảng 2.000 từ đến 3.500 từ), được đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode/Time New Roman, cỡ chữ 14pt, lề trên: cách mép phải 1,5cm; đóng thành quyền, có bìa, trên bìa ghi chủ đề bài dự thi, họ tên, năm sinh, giới tính, chức vụ, đơn vị công tác; trang cuối có chữ ký của người dự thi và xác nhận của cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt.

 

- Người viết gửi bài dự thi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. Thời gian nhận bài dự thi sau khi cuộc thi được phát động (ngày 18/2/2022) đến hết ngày 1/5/2022 (theo dấu bưu điện).

 

3. Chấm thi

 

Các bài dự thi được chấm qua 02 vòng sơ khảo và chung khảo để lựa chọn trao giải.

 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 

1. Căn cứ kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao các giải thưởng gồm:

 

- 02 giải A: Mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng.

 

- 03 giải B: Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

 

- 05 giải C: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

 

-  Một số giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

 

2. Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi khen thưởng các tập thể có nhiều bài viết dự thi đạt chất lượng tốt.

 

IV. THẨM QUYỀN CỦA BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ TỔ THƯ KÝ CUỘC THI

 

1. Ban Tổ chức cuộc thi

 

Ban hành Thể lệ cuộc thi; quyết định thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký. Chỉ đạo công tác chuẩn bị cuộc thi và xem xét, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình chỉ đạo tổ chức cuộc thi. Có quyền thay đổi, điều chỉnh những quy định đã ban hành để phù hợp với tình hình thực tế của cuộc thi. Xem xét, quyết định giải thưởng và đánh giá, tổng kết cuộc thi.

 

2. Ban Giám khảo cuộc thi

 

Các giám khảo chấm điểm bài thi độc lập bảo đảm công tâm, khách quan và chịu trách nhiệm cá nhân về điểm chấm của mình. Ban giám khảo có trách nhiệm xây dựng phương thức chấm điểm và xử lý các vướng mắc liên quan đến chấm thi, xét giải trình Ban Tổ chức quyết định tác phẩm đoạt giải.

 

3. Tổ Thư ký cuộc thi

 

Có trách nhiệm lập danh sách bài dự thi; tiếp nhận và quản lý bài thi. Tổng hợp kết quả chấm thi của từng thành viên Ban giám khảo bảo đảm chính xác. Tổng hợp điểm thi của các bài dự thi, lập danh sách sắp xếp theo thứ tự điểm từ cao đến thấp báo cáo Trưởng Ban giám khảo và thực hiện một số nội dung công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức cuộc thi.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Thể lệ cuộc thi được phổ biến tới các chi bộ, đảng bộ cơ sở; các thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký và toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong Đảng ủy Khối.

 

2. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị cấp ủy cơ sở phản ánh với Ban Tổ chức cuộc thi (qua Tuyên giáo Đảng ủy Khối) để được hướng dẫn cụ thể.

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức (15/6/2022)
Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về: “Người có công tiêu biểu, công tác đền ơn đáp nghĩa” (1/6/2022)
Thông báo về việc tổ chức hoạt động Sàn giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ thanh niên sau COVID-19 và định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên năm 2022 (13/5/2022)
Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 (20/4/2022)
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 (20/4/2022)
Thể lệ Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ XI, năm 2022 (11/3/2022)
Thể lệ Cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (17/2/2022)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/ND-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ (10/1/2022)
Thể lệ Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” (1972-2022) (30/12/2021)
150512667
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ