Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030”


Ngày cập nhật: 09/10/2021 11:41:21

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Công văn số 3759/BNV-CCHC ngày 02/8/2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030", cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Mục đích

 

Thông qua cuộc thi nhằm thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; giúp đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nắm chắc các nội dung cơ bản của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 và tình hình thực tế của địa phương để chủ động trong công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong giai đoạn mới.

 

Đa dạng hình thức thông tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch Covid 19 của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng.

 

2. Yêu cầu

 

Cuộc thi được tuyên truyền, phát động, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan.

 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

 

1. Đối tượng thi

 

Cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan chuyên môn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

2. Nội dung thi

 

- Các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

 

- Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của tỉnh được ban hành tại Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh.

 

3. Hình thức thi.

 

- Cuộc thi được tổ chức với hình thức thi trực tuyến với các câu hỏi trắc nghiệm, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ https://quangtri.gov.vn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ https://noivuquangtri.gov.vn, trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://quangtri-ict.govyn, chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021–2030".

 

- Mỗi cá nhân thuộc đối tượng tham gia thì sẽ được cấp tài khoản để đăng nhập tham gia cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức 02 vòng thi.

 

III. THỜI GIAN, CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

 

1. Thời gian cuộc thi

 

Vòng 1: Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc thi: Cuộc thi bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 15/10/2021 và kết thúc vào lúc 24h00 ngày 20/10/2021.

 

Vòng 2: 01 buổi, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 27-29/10/2021.

 

- Thời gian thi mỗi vòng: Vòng 1: 20 phút; Vòng 2: 30 phút.

 

2. Cách thức tổ chức cuộc thi

 

+ Vòng 1: Mỗi cá nhân tham gia cuộc thi trả lời 20 câu trắc nghiệm trên máy tính hoặc các thiết bị điện tử cá nhân có kết nối intemet theo giờ tùy chọn trong khoảng thời gian quy định. Cá nhân chỉ đăng nhập một lần và thi liên tục trong thời gian quy định, trường hợp bị lỗi kỹ thuật, cá nhân báo với đơn vị trực tiếp quản lý tổng hợp, báo Sở Thông tin và Truyền thông để được cấp lại tài khoản tham gia thị.

 

+ Vòng 2: Mỗi đơn vị chọn 01 cá nhân đạt kết quả xuất sắc nhất của Vòng 1, tham gia thi trực tuyến tập trung cùng khung giờ trên máy tính tại một địa điểm theo quy định với số lượng 30 câu trắc nghiệm (Nếu tình hình dịch còn kéo dài thì sẽ chia nhỏ thành các đợt liên tiếp trong cùng một buổi, mỗi đợt khoảng 05-10 người).

 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 

1. Giải tập thể

 

Trao giải cho các tập thể có số lượng người tham gia thi nhiều nhất, nhì và ba theo tỷ lệ % số người dự thi/tổng số người của đơn vị đảm bảo điều kiện tham gia cuộc thi theo thể lệ cuộc thi, thời gian hoàn thành sớm và có nhiều giải thưởng cao.

 

Số lượng: 03 giải, gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba

 

Trao Giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND tỉnh, kèm theo tiền thưởng

 

Giải nhất: 3.000.000 đồng; Giải Nhì: 2.000.000 đồng; Giải Ba: 1.000.000 đồng.

 

IV. KINH PHÍ

 

Kinh phí cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” từ nguồn ngân sách tỉnh.    

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1.Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện

 

Triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia cuộc thi theo đúng kế hoạch, thể lệ cuộc thi; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện có giải pháp nhằm đảm bảo về số lượng, chất lượng tham gia cuộc thi đối với cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

 

2. Sở Nội vụ

 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm tin học tinh) và các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch này.

 

-Trình UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi và trình Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi, thành lập Ban ra đề, Ban thẩm định đề, Tổ giúp việc theo quy định.

 

- Phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phi tổ chức Cuộc thi trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia cuộc thi; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cuộc thi đảm bảo yêu cầu tại Kế hoạch này

 

- Tham mưu UBND tỉnh tổng kết cuộc thi và trao thưởng.

 

3. Sở Thông tin và Truyền thông

 

- Xây dựng phần mềm cuộc thi trực tuyến “Tìm cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030”.

 

-Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tích hợp và vận hành cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ https://quangtri.gov.vn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chi https://noivuquangtri.gov.vn, trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chi https://quangtri-ict.gov.vn, chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030”. 

 

- Chịu trách nhiệm về bảo mật, kỹ thuật và các thiết bị đảm bảo cuộc thi được tổ chức thông suốt, hiệu quả, đúng thời gian quy định.

 

4. Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm tin học tỉnh)

 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, tích hợp cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

5. Sở Tài chính

 

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030”; Hướng dẫn việc thực hiện công tác thanh, quyết toán theo đúng quy định.

 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị

 

Tuyên truyền Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” trên các chuyên trang, chuyên mục; đưa tin, bài để tuyên truyền về cuộc thi.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030”, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện tích cực triển khai thực hiện./.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo về việc tổ chức hoạt động Sàn giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ thanh niên sau COVID-19 và định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên năm 2022 (13/5/2022)
Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 (20/4/2022)
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 (20/4/2022)
Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về:  “Người có công tiêu biểu, công tác đền ơn đáp nghĩa” (7/4/2022)
Thể lệ Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ XI, năm 2022 (11/3/2022)
Thể lệ Cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (17/2/2022)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/ND-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ (10/1/2022)
Thể lệ Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” (1972-2022) (30/12/2021)
Thông báo tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu bệnh viện năm 2021 (8/12/2021)


Trực tuyến

146926042
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ