Đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp


Ngày cập nhật: 14/01/2021 07:00:17

(QTO) - Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chưa chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống các hoạt động tự bảo đảm đo lường, công nghiệp sản xuất phương tiện đo (PTĐ), chuẩn đo lường còn nhiều hạn chế, trình độ thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu trong nước. Hạ tầng đo lường của nước ta chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu về đo lường của doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Do đó, đổi mới hoạt động đo lường là yêu cầu cấp thiết nhằm hỗ trợ DN tăng sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Thanh tra thiết bị chụp X - quang tại cơ sở y tế - Ảnh: N.Q​

 

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất PTĐ, chuẩn đo lường tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu của DN và thị trường, giảm ngoại tệ nhập khẩu PTĐ, chuẩn đo lường.

 

Đối với tỉnh Quảng Trị hiện có 3 đơn vị là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng (TCĐL- CL); Công ty cổ phần nước sạch và Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Trị được Tổng cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm PTĐ theo quy định của Luật Đo lường. Ba đơn vị này kiểm định khoảng 90 - 92% tổng số PTĐ nhóm 2 trên địa bàn tỉnh, trong đó Trung tâm Kỹ thuật TC- ĐL- CL Quảng Trị đã được Tổng cục TC- ĐL- CL chỉ định kiểm định 19 PTĐ; hiệu chuẩn đo lường quả cân cấp chính xác M1, bình chuẩn kim loại và chứng nhận 44 chuẩn đo lường để kiểm định PTĐ; đã được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chỉ định về cung cấp dịch vụ: Kiểm xạ (đối với bức xạ gama và tia X ); kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (X -quang chẩn đoán y tế thông thường, X-quang tăng sáng truyền hình và X-quang chụp cắt lớp vi tính CT-Scanner); chứng nhận đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hóa thiết bị điện, điện tử.

 

Trong những năm tới, việc phát triển hạ tầng về đo lường trong những lĩnh vực thế mạnh, trọng tâm phát triển KT- XH của tỉnh là hết sức cần thiết. Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1928/ QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động DN, phù hợp điều kiện KT-XH, nhu cầu phát triển về đo lường của tỉnh.

 

Với mục tiêu đó, tỉnh khuyến khích, hướng dẫn DN trong một số ngành chủ lực của tỉnh áp dụng mô hình chuỗi cung ứng tiên tiến như: Nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, dệt may xuất khẩu, chế biến nông sản, dược liệu, đóng gói bao bì.... Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình bảo đảm đo lường tại DN, tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động DN. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động đo lường. Áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm PTĐ, chuẩn đo lường.

 

Đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ, nâng cao nhận thức cho DN. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ hướng dẫn khoảng 100 DN, hỗ trợ khoảng 20 DN triển khai áp dụng chương trình đảm bảo đo lường; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho ít nhất 200 người tham gia hoạt động đo lường; đầu tư tăng cường trang thiết bị đáp ứng nhiệm vụ được giao và các yêu cầu thực tiễn đặt ra, đảm bảo đủ năng lực để thực hiện kiểm định được tối thiểu 60% PTĐ thuộc danh mục phương tiện đo bắt buộc phải thực hiện kiểm định trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030, sẽ triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường, có ít nhất 1 phòng thí nghiệm được công nhận trên địa bàn tỉnh cho các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm PTĐ, chuẩn đo lường; có đủ năng lực để thực hiện kiểm định được tối thiểu 70% phương tiện đo thuộc danh mục PTĐ bắt buộc phải thực hiện kiểm định trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm để triển khai các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã căn cứ chức năng nhiệm vụ, nhu cầu và điều kiện phát triển hoạt động đo lường, chủ trì, đề xuất và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và phê duyệt các nhiệm vụ thuộc kế hoạch trong phạm vi quản lý nhà nước theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các DN, hội, hiệp hội DN, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp dựa trên nhu cầu thực tế của DN phối hợp với các sở, ban ngành thuộc tỉnh để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hội, hiệp hội thành viên tham gia thực hiện nội dung kế hoạch. Đồng thời, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch đến các DN liên quan để tham gia thực hiện.

 

Về trách nhiệm của Chi cục TC - ĐL - CL Quảng Trị, Chi cục trưởng Chi cục TC - ĐL - CL Quảng Trị Dương Mạnh Tường cho biết: “Chi cục tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát triển và mở rộng khả năng kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo, chuẩn đo lường để đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, DN trong sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời triển khai có hiệu quả Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

 

Nguyễn Quang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thu nhập khá từ sản xuất rau mầm sạch (3/3/2021)
PC Quảng Trị: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (3/3/2021)
Ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số (3/3/2021)
Cần chú trọng đào tạo nghề cho ngư dân (3/3/2021)
Hiệu quả từ chương trình cải tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt (3/3/2021)
Tạo động lực mới thúc đẩy công nghiệp, thương mại phát triển (2/3/2021)
Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị: Hiệu quả từ thực hiện cam kết trách nhiệm (2/3/2021)
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị: Cam kết đồng hành với nhà đầu tư (2/3/2021)
Thực hiện quản lý hải quan hiện đại nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (2/3/2021)


Trực tuyến

106483869
bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort