Những dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh


Ngày cập nhật: 28/01/2022 06:21:45

(QTO) - Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với khối lượng công việc lớn, quan trọng, lại thực hiện trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song với truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN và hoàn thành toàn diện công tác xây dựng Đảng với nhiều dấu ấn mới, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

 

Thành phố Đông Hà vào xuân - Ảnh: H.V.A

 

Trong năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) và cấp ủy các cấp đã tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nhiều lĩnh vực được triển khai thực hiện sáng tạo và đạt kết quả nổi bật. Đó là, tập trung chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều quy định, quy chế, chỉ thị, hướng dẫn, đề án... để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trên lĩnh vực xây dựng Đảng với tinh thần khắc phục những hạn chế, bất cập, những khâu khó, khâu yếu, làm cơ sở thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng nền nếp, bài bản hơn và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. BTVTU và cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong toàn Đảng bộ; đi sâu nghiên cứu các chuyên đề trọng tâm về phát triển KT - XH, cải cách hành chính, QP - AN, công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

 

Gắn việc tổ chức quán triệt với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, cơ chế, chính sách và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành để sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận vào cuộc sống. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi. Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các quy định, văn bản mới của Trung ương trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

 

Trong điều kiện có nhiều thuận lợi, cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của COVID-19, hậu quả nặng nề của thiên tai cuối năm 2020..., BTVTU đã lựa chọn chủ đề năm “Trách nhiệm, kỷ cương, thu hút đầu tư, tạo đà tăng trưởng”, khẳng định quyết tâm chính trị vượt qua mọi khó khăn, thách thức để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021, tạo bứt phá ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ. Chỉ đạo thành lập và vận hành có hiệu quả Ban Chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh để thực hiện chuyên sâu công tác thu hút đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh.

 

Đồng thời, tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành và hoàn thiện các thể chế mà nghị quyết đại hội đã xác định, trong đó đã ban hành 7 đề án trên lĩnh vực xây dựng Đảng; 3 nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, cải cách hành chính; 4 kết luận chuyên đề về KT - XH, tài chính ngân sách, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, 15 chỉ thị chỉ đạo trên các lĩnh vực.

 

Lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện 24 cơ chế, chính sách địa phương để từng bước cụ thể hóa nghị quyết đại hội, được xem là những định hướng lớn, quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo hành lang pháp lý, môi trường và điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành triển khai nghị quyết đại hội và các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Trung ương, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên giáo đối với xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BTVTU và cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Chỉ đạo nắm tình hình tư tưởng, dư luận, những vấn đề bức xúc để tập trung giải quyết. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Tập trung tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, 3, 4, khóa XIII đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tuyên truyền phòng, chống COVID-19... tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân.

 

Quán triệt sâu sắc quan điểm “công tác tổ chức cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”, BTVTU và cấp ủy các cấp đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả của công tác này. Đã sơ kết 3 năm thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, hướng dẫn, đề án cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác tổ chức cán bộ.

 

Tập trung làm tốt công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Củng cố, kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt tỉnh và một số địa phương, đơn vị sau đại hội đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ. Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chế độ chính sách cán bộ kịp thời, hiệu quả. Trong năm 2021, đã kết nạp được 1.107 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 48.311 đồng chí.

 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được đẩy mạnh và đổi mới cả về phương thức, cách thức tiến hành đạt nhiều kết quả quan trọng và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2021, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng cấp dưới và 43 đảng viên. Qua kiểm tra đã kịp thời kết luận và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; công khai kết luận kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó góp phần giáo dục, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

 

Để nâng cao chất lượng công tác dân vận và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, BTVTU đã ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; phê duyệt đề án về công tác dân tộc; chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận khéo” 2021 gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị với 610 mô hình dân vận khéo hiệu quả ở cơ sở. Chỉ đạo tăng cường công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống COVID-19. Công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đẩy mạnh. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở, dân tộc, tôn giáo, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, xây dựng, nhân rộng các phong trào từ cơ sở.

 

BTVTU ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng. Thường trực Tỉnh ủy duy trì tốt các phiên giao ban công tác nội chính, các cơ quan tiến hành tố tụng; chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết hiệu quả những vụ việc xảy ra trên địa bàn; đồng thời thực hiện các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc.

 

Nhìn lại kết quả trong năm qua có thể thấy công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn và tiếp tục tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ. Đây là nền tảng quan trọng đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ KT - XH, QP - AN, tạo đà để Đảng bộ tỉnh thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

Hải Yến

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

146927191
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ