Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy ngang tầm nhiệm vụ là yêu cầu đặt ra hiện nay


Ngày cập nhật: 14/10/2021 06:35:32

(QTO) - Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy trong tháng 10/2021: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), ngành Dân vận (15/10), ngành Kiểm tra (16/10) và Văn phòng cấp ủy đảng (18/10), phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh NGUYỄN ĐĂNG QUANG về nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

 

-Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí đánh giá những nét nổi bật về hoạt động của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy trong thời gian qua đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương?

 

- Trên phương diện lý luận và thực tiễn đều khẳng định, công tác tham mưu có vị trí đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành công việc của tất cả các tổ chức, đơn vị. Để làm tốt vai trò, nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, công tác tham mưu của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng có vai trò hết sức quan trọng.

 

Dù ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau, với những giai đoạn và mốc son lịch sử riêng, song quá trình hình thành và phát triển các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng luôn là một khối vận động thống nhất, không thể tách rời, gắn liền với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Với bề dày xây dựng và phát triển đi lên cùng với sự lớn mạnh của Đảng và đất nước, ngành Tuyên giáo, ngành Tổ chức, ngành Dân vận, ngành Kiểm tra, ngành Nội chính, Văn phòng cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác đảng của tỉnh ngày càng trưởng thành, đã có nhiều nỗ lực để làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

 

Nhất là thời gian qua, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã tác động bất lợi đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng với tinh thần bám sát chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm - Thu hút đầu tư - Tạo đà tăng trưởng”, thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế và ổn định đời sống của Nhân dân, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá để phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN.

 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết, ban hành các văn bản khung để lãnh đạo cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết đại hội; lựa chọn khâu khó, khâu yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với một khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ tham mưu của các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy. Nhiều chủ trương, định hướng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện đồng bộ, từng bước thể hiện ý chí và quyết tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc sớm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

 

Các cơ quan tham mưu giúp việc đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng bằng các kết luận, chương trình hành động trên các lĩnh vực KT - XH, QP - AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời chuyển tải kịp thời các chủ trương đến các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

 

Có nhiều điểm mới, điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng đã được triển khai thực hiện, bước đầu có hiệu quả trong thực tiễn. Có thể đưa ra một số minh chứng như: Trong đổi mới phương thức lãnh đạo, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành quy chế làm việc, các quy định, quy trình, trong đó hướng tới việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò chủ động của các cơ quan nhà nước.

 

Để tập trung chỉ đạo hiện thực hóa các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh, tạo đột phá thúc đẩy phát triển KT - XH, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập và vận hành có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh, chỉ đạo chuyên sâu đối với các dự án trọng điểm trên lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, công tác quy hoạch tỉnh...; đẩy mạnh thu hút đầu tư, vận động và làm việc với nhiều nhà đầu tư chiến lược như Tập đoàn T&T, Vingroup, FLC, Bitexco Group, Liên doanh VSIP - Amata-Sumitomo… đến nghiên cứu, đề xuất và khởi động các dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã làm tốt công tác theo dõi, nắm tình hình, đề xuất chủ trương, văn bản hóa kịp thời các định hướng, chủ trương lãnh đạo, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên lĩnh vực thu hút đầu tư, triển khai các dự án động lực; công tác phòng, chống COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống của người dân và nhiều nội dung liên quan.

 

Ngành Tuyên giáo đã và đang tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, luôn chủ động “đi trước, mở đường”, nỗ lực góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2021, góp phần quan trọng tổ chức thành công các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quê hương. Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, xử lý và phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, tạo được thế trận đồng bộ, chủ động trên cả mặt “xây” và “chống”..., góp phần quan trọng tổ chức thành công các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quê hương.

 

Ban Dân vân Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ảnh: XUÂN DŨNG

 

Ngành tổ chức xây dựng Đảng nói chung và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiều nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp có hiệu quả về công tác xây dựng Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó làm tốt công tác tham mưu bố trí, sắp xếp cán bộ sau đại hội; hướng dẫn, đề xuất nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp. Tổ chức thực hiện một số giải pháp mới trong công tác cán bộ như: Thí điểm thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Giám đốc Sở Công thương..., đổi mới công tác phát hiện nguồn, bổ nhiệm cán bộ trên cơ sở mở rộng đối tượng, phát hiện, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn. Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đi vào nền nếp hơn. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng được coi trọng.

 

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được tăng cường, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực KT - XH, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa tốt, đồng thời phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan nội chính, cơ quan tư pháp phối hợp giải quyết tốt các vụ án, vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển KT - XH.

 

Các cơ quan tham mưu, giúp việc cũng đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19, căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến dịch bệnh, đã rất nỗ lực, sâu sát, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, dư luận Nhân dân; chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình triển khai, thực thi các kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của Nhân dân về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phản ánh quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch, trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nêu bật, khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó, tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng… góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đồng lòng của người dân về thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, tôi cho đây là một điểm sáng.

 

Các chủ trương của Đảng về công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai khá bài bản gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương, đảm bảo sự đồng thuận, yên dân.

 

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trên các mặt công tác xây dựng Đảng với nhiều nét mới, điểm sáng, cách làm chắc chắn, bài bản, đã khơi dậy khí thế, quyết tâm mới trong toàn Đảng bộ, góp phần làm chuyển biến công tác xây dựng Đảng, khẳng định rõ hơn năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân để Quảng Trị vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian qua, tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển. Kết quả đó khẳng định sự đóng góp rất quan trọng của các ban Đảng và văn phòng cấp ủy, của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng các cấp.

 

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đặc biệt là tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, thì chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo và tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy vẫn còn có mặt chưa vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, còn phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa. Ngay cả những vấn đề đã nhận biết được từ thực tiễn nhưng việc tham mưu vẫn chưa thực sự giúp tạo ra đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với chính quyền các cấp trong quản lý và phát triển KT - XH, cũng như các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Một số cán bộ tham mưu còn làm công tác chuyên môn thuần túy, giải quyết công việc mang tính sự vụ là chủ yếu, thiếu tư duy, tầm nhìn qua “lăng kính” đổi mới. Sự thiếu vắng những cán bộ tham mưu tầm cỡ “chuyên gia” là một thực tế, đã hạn chế đến yêu cầu “ngang tầm” của công tác tham mưu.

 

- Trong thời gian tới, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thưa đồng chí?

 

- Trước hết, các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan tham mưu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò tham mưu, tổng hợp, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những chủ trương, giải pháp kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH, QP - AN trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện tốt 18 chỉ tiêu chủ yếu và 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

 

Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của Hội nghị Trung ương 3 về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, về thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Tăng cường hơn nữa việc phát huy dân chủ trong Đảng, trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng; chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội để sớm hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

 

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ to lớn đó, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy cần bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, tích cực và sáng tạo hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy đạt kết quả cao nhất.

 

Điều mà Thường trực Tỉnh ủy luôn trăn trở là, trong điều kiện Đảng ta đang quyết tâm thể hiện và giữ được bản chất tốt đẹp, xứng đáng với lòng tin yêu của Nhân dân với một đảng cầm quyền, thì đội ngũ cán bộ các cơ quan đảng, trực tiếp là đội ngũ làm công tác tham mưu, giúp việc các cấp ủy đảng có vai trò đặc biệt quan trọng. Có được đội ngũ cán bộ tham mưu tốt thì năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng sẽ được nâng cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu gắn liền với chất lượng “sản phẩm” tham mưu tương ứng của các ban, văn phòng cấp ủy đảng, ảnh hưởng trực tiếp tới việc xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của cấp ủy trong thực tiễn.

 

Điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác tham mưu và xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của Đảng gắn với nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng. Việc tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ tham mưu phải gắn với những điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể như: Khả năng dự báo, tính phản biện, khả năng sáng tạo, độc lập suy nghĩ, tham mưu; tinh thần trách nhiệm cao; có chuyên môn phù hợp và kinh nghiệm thực tiễn.

 

Là người tổng hợp, xử lý thông tin và báo cáo, tham mưu trực tiếp với thường trực cấp ủy, người cán bộ tham mưu cần dũng cảm và bản lĩnh, trách nhiệm khi phản ánh sự thật hoặc những “phát hiện” mới với tinh thần xây dựng. Để có các tố chất đó, người cán bộ tham mưu cần không ngừng học tập và đắm mình trong hoạt động thực tiễn, tích lũy kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, nâng cao trí tuệ và năng lực công tác. Phấn đấu mỗi cán bộ tham mưu là một “chuyên gia” giỏi về lĩnh vực, công việc mà mình phụ trách, đồng thời cũng am hiểu rộng để tham mưu nhiều lĩnh vực khác liên quan.

 

Để có đội ngũ cán bộ tham mưu với những tố chất “riêng có” như vậy, các cấp ủy, thường trực cấp ủy cần quan tâm nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; động viên, khuyến khích và tạo chỗ dựa để những cán bộ tham mưu cơ quan đảng được phát huy tài năng, nhiệt huyết trong tham mưu. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có kiến thức toàn diện trên các lĩnh vực để sâu một việc, biết nhiều việc. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với các cơ quan trong hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tham mưu của Đảng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Lệ Như (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
77 năm Cách mạng tháng Tám năm 1945: Những bài học lịch sử còn nguyên giá trị (19/8/2022)
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hơn một thập kỷ gian nan tìm đường về Tổ quốc (19/8/2022)
Âm vang những ngày khởi nghĩa giành chính quyền ở Triệu Phong (19/8/2022)
Phấn đấu xây dựng Hướng Hóa phát triển nhanh và bền vững (19/8/2022)
Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng (18/8/2022)
Chi bộ Nghiệp vụ II lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị (18/8/2022)
Chậm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc do chưa bầu trưởng thôn (17/8/2022)
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bài 2: Xây dựng chi bộ tốt ở vùng khó (16/8/2022)
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đoàn kết, xung kích, sáng tạo, thi đua cống hiến, lập công, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" (15/8/2022)


Trực tuyến

156990676
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ