Đổi mới công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới


Ngày cập nhật: 17/09/2021 06:32:30

(QTO) - Thời gian qua, công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Đakrông có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, góp phần tích cực trong phát triển KT - XH, giữ vững QP - AN, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” cho người dân - Ảnh: N.T

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, UBND huyện Đakrông đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các nội dung về công tác dân vận để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Chỉ đạo chính quyền cơ sở, các cơ quan nhà nước cấp huyện đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với phương châm tập trung mạnh về cơ sở, tăng cường đối thoại, thuyết phục. Quan tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức tốt công tác tuyên truyền theo Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg, ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận. Chú trọng củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo điều kiện để Nhân dân giám sát các hoạt động thực thi pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước.

 

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác dân vận chính quyền trở thành công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên một cách sát thực, hiệu quả. Xây dựng chính quyền theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, hiệu lực, hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tập trung thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức khoa học, hợp lý, dân chủ, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Trong quá trình thực hiện đề án, nhờ làm tốt công tác dân vận nên đạt được hiệu quả cao, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức.

 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và các lực lượng thực hiện có hiệu quả, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của UBND tỉnh, qua các đợt sắp xếp, tổ chức bộ máy, hiện nay UBND huyện có 13 phòng và 5 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, giảm 3 đơn vị sự nghiệp; có 36 đơn vị trường học, giảm 3 đơn vị. Ở cấp xã, sau khi sáp nhập 2 xã Ba Lòng và Hải Phúc, số đơn vị hành chính cấp xã còn 13 xã, thị trấn, giảm 1 xã. Tổ chức bộ máy hành chính ở cấp huyện và cấp xã hoạt động ổn định, có hiệu lực, hiệu quả. Về thực hiện tinh giản biên chế, từ năm 2016 đến nay huyện có 28 cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tinh giản biên chế.

 

Đối với hiện đại hóa hành chính, hiện tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện có mạng internet, 100% cơ quan, đơn vị hành chính từ huyện đến xã được trang cấp đường truyền internet với tốc độ cao, mạng nội bộ và mạng diện rộng. Bình quân ước đạt trên 95% cán bộ, công chức trong toàn huyện được trang bị máy tính. Nhiều phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành được cài đặt để phục vụ giải quyết công việc. 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp và sử dụng hộp thư điện tử công vụ tên miền quangtri.gov.vn trong hệ thống gửi và nhận văn bản, xử lý văn bản qua mạng, tỉ lệ văn bản gửi qua mạng giữa cơ quan nhà nước đạt 100% (trừ văn bản mật). UBND huyện đã lập trang thông tin điện tử của huyện và hằng năm được nâng cấp, bảo trì hệ thống trang thông tin điện tử này. Đến nay, toàn huyện có 13 xã, thị trấn hoàn thành xây dựng và công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND xã, thị trấn.

 

Việc tiếp công dân, đối thoại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được huyện quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở huyện cũng đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013, về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện của UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218- QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận.

 

Để duy trì và phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tổ dân vận thôn, khóm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng thái độ, phong cách dân vận của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức gắn với trách nhiệm thực hiện công vụ. Tăng cường thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

 

Ngọc Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (30/11/2021)
Huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (29/11/2021)
Chủ tịch nước thăm chính thức LB Nga: Mở ra hướng hợp tác mới giữa hai nước (29/11/2021)
Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở Đông Hà (29/11/2021)
Thủ tướng: Sản xuất bằng được vaccine, thuốc điều trị Covid-19 ở trong nước (27/11/2021)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga: Tạo đột phá cho quan hệ 2 nước (26/11/2021)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân lên đường thăm chính thức Thụy Sỹ (26/11/2021)
Hy vọng bài phát biểu của Tổng Bí thư sẽ tạo một cú hích rất lớn cho công tác văn hóa (25/11/2021)
Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp (25/11/2021)


Trực tuyến

127621928
Copyright 2021 by BÁO QUẢNG TRỊ