Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên


Ngày cập nhật: 15/04/2021 05:28:34

(QTO) - Nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng vừa là nhiệm vụ, vừa là quyền lợi của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là khâu đầu tiên rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, là tiền đề bảo đảm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

 

Tự nghiên cứu, một trong những giải pháp nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên - Ảnh: H.N​

 

Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thì việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và xuyên suốt của các cấp ủy, tổ chức đảng. Bên cạnh đó mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải nhận thức rõ ràng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập nghị quyết cũng như ý thức tự giác, trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ này. Việc nghiên cứu, học tập nghị quyết là rất quan trọng, bởi đây là quá trình để đạt được sự thống nhất từ nhận thức đến triển khai thực hiện. Nếu không nắm chắc, không hiểu rõ những đường lối, chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong nghị quyết thì không thể triển khai thực hiện đúng và hiệu quả, thậm chí là mắc sai lầm, chệch hướng với nội dung nghị quyết đã xác định.

 

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng ở tỉnh Quảng Trị có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết các cấp như đổi mới phương pháp, xây dựng nội dung phù hợp với từng đối tượng, linh động về thời gian, ứng dụng công nghệ thông tin, hội nghị, hội thảo chuyên đề, mời chuyên gia… Từ đó tạo môi trường thuận lợi, thoải mái, phấn khởi cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập. Đối với cấp cơ sở và trên cơ sở, ngay sau khi tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy trong toàn tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai chương trình hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng với các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới đề ra.

 

Đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, ngày 25/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/TU về việc nghiên cứu, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm nâng cao nhận thức và sự thống nhất trong toàn đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, trước hết là trong cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành về những thành tựu, kết quả đạt được trong 5 năm qua và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đó, phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống cách mạng của quê hương, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo, huy động và phát huy các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra, đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao cả nước, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 27/3/2021, tỉnh Quảng Trị tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 36 điểm cầu trong toàn tỉnh thu hút hơn 4.700 cán bộ, đảng viên tham gia.

 

Có thể khẳng định, đa số cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc chế độ nghiên cứu, học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu ý thức như tranh thủ xử lý công việc riêng; ít chú ý nghe báo cáo viên truyền đạt nghị quyết; sử dụng điện thoại; đi trễ về sớm… đã phần nào làm giảm đi tính nghiêm túc, hiệu quả của việc nghiên cứu, học tập nghị quyết.

 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ khẳng định: Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một trong những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị. Chính vì vậy, để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng là công việc thường xuyên; phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt cả nhiệm kỳ, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt, tuyên truyền; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi, nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt nghị quyết, cũng như cán bộ, đảng viên trong học tập nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.

 

Thực hiện được những điều này, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng khi ban hành sẽ được quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ và nghị quyết của Đảng sẽ đi vào cuộc sống.

 

Hải Đăng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Kỳ vọng vào những chủ nhân tương lai của đất nước (14/5/2021)
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (Kỳ 4) (14/5/2021)
Thiếu nhi Quảng Trị tiếp nối truyền thống, tiến bước đi lên (14/5/2021)
Ngành Công thương Quảng Trị đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh (13/5/2021)
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội (Kỳ 2) (13/5/2021)
Phát huy truyền thống, ngành Công thương Quảng Trị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ (13/5/2021)
Điểm tựa của người lao động (13/5/2021)
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội (Kỳ 1) (12/5/2021)
Người trợ lý dân vận luôn học tập và làm theo Bác (12/5/2021)


Trực tuyến

111073929
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort