Chuyển biến tích cực trong phòng chống tham nhũng


Ngày cập nhật: 13/11/2019 06:28:54

(QT) - Hiện nay công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) được Đảng, Nhà nước quan tâm và triển khai ngày càng quyết liệt nên từng bước ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn này. Vậy nhưng tình hình tham nhũng diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi, khó phát hiện, xử lí nên cần phải có quyết tâm cao hơn và sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

 

Lãnh đạo các ban,ngành, địa phương luôn coi trọng việc đối thoại, giải đáp kiến nghị của người dân​

 

Đối với tỉnh Quảng Trị những năm qua tình hình kinh tế-xã hội có chuyển biến tích cực, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo nhưng công tác đấu tranh PCTN vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền nên công tác PCTN tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng có chiều sâu, kết quả rõ nét hơn; chú ý khắc phục những khâu, những việc còn hạn chế. Các cơ quan trong khối nội chính đã phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác. Hầu hết những nội dung quan trọng của BCĐ Trung ương về PCTN năm 2019 đã triển khai thực hiện đến từng cán bộ, đảng viên nên được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

 

Công tác PCTN tiếp tục có chuyển biến tích cực, toàn diện trên cả 3 mặt tuyên truyền giáo dục, phòng ngừa, phát hiện và xử lí tham nhũng. Các cơ quan trong hệ thống chính trị đã quán triệt và chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý thức và hành vi PCTN. Nội dung công tác PCTN đã được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương triển khai thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Tích cực phát hiện, xử lí các vụ việc tham nhũng, giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân về tiêu cực, tham nhũng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, phát hiện, xử lí các vụ việc tham nhũng.

 

Qua thanh tra phát hiện 1 vụ có dấu hiệu liên quan đến tiêu cực tham nhũng tại Phòng Hậu cầnKĩ thuật Công an tỉnh từ năm 2018 chuyển sang đang chờ xử lí, 1 vụ tại UBND xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong về công tác quản lí, sử dụng đất và công tác thu, quản lí, sử dụng các nguồn tài chính đối với UBND xã Triệu Đại phát hiện có dấu hiệu sai phạm về quản lí tài chính ngân sách. UBND huyện Triệu Phong đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra làm rõ tính chất vụ việc. Đến nay, Công an huyện Triệu Phong đang thụ lí vụ việc để tiến hành các bước theo trình tự tố tụng. Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phát hiện, xử lí tham nhũng theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, trong kì chưa phát hiện tham nhũng qua đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

Hoạt động của Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra trách nhiệm thủ trưởng để giúp lãnh đạo các địa phương, đơn vị nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Kịp thời chấn chỉnh những bất cập, thiếu sót trong công tác PCTN và đề ra các biện pháp khắc phục. Các cơ quan thanh tra đã và đang thực hiện 12 cuộc/12 đơn vị (cấp tỉnh 4 cuộc/4 đơn vị; cấp huyện 8 cuộc/8 đơn vị) thanh tra về trách nhiệm trong việc thực hiện Luật PCTN. Qua thanh tra đã giúp lãnh đạo các địa phương, đơn vị nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; kịp thời chấn chỉnh những bất cập, thiếu sót trong công tác phòng ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng và đề ra các biện pháp khắc phục.

 

Phát huy vai trò của xã hội tham gia vào hoạt động PCTN, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể và các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức PCTN cho hội viên, đoàn viên và nhân dân. Tích cực nắm bắt thông tin, điều tra về các vụ, việc vi phạm trong quản lí hành chính, quản lí đất đai trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phản ánh những tâm tư, kiến nghị của người dân đối với các vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Vận động nhân dân phối hợp trong xây dựng các quy chế, quy định chi tiêu nội bộ; quản lí và sử dụng tài sản công; quy chế dân chủ... bảo đảm công khai, minh bạch. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh có nhiều ý kiến đóng góp, cung cấp thông tin, tố cáo các sai phạm trong hoạt động quản lí nhà nước của cán bộ, công chức; tố giác các sai phạm về kinh tế với cơ quan có thẩm quyền, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng.

 

Do đó, về cơ bản đã thực hiện và đạt hiệu quả tốt công tác phòng ngừa như công khai minh bạch các cơ chế, chính sách, định mức chi tiêu, công tác cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy chế chi tiêu nội bộ để làm tốt công tác phòng ngừa. Triển khai nhiều biện pháp cụ thể, kịp thời giải quyết các vụ việc tố cáo, tin báo tội phạm về tham nhũng; việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả tốt, nhờ đó nhiệm vụ chống tham nhũng được triển khai triệt để, tránh bỏ sót người, sót tội.

 

Tuy nhiên các hành vi tham nhũng vẫn tiềm ẩn phức tạp khó lường; việc truy tố xét xử các vụ án còn kéo dài thời gian. Vì thế, công tác PCTN còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm như công tác quản lí kinh tế, quản lí xã hội trong sự vận hành của nền kinh tế thị trường còn nhiều bất cập; một số cán bộ, đảng viên, công chức có biểu hiện suy thoái về đạo đức, tư tưởng; việc tự kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, đơn vị chưa chặt chẽ nên vẫn chưa đáp ứng kì vọng của nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tuy được quan tâm và đạt một số hiệu quả nhất định nhưng xét về yêu cầu chung vẫn còn một số hạn chế. Việc tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trong PCTN vẫn còn ít. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về PCTN ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu, chất lượng kiểm tra, thanh tra chưa sâu, khả năng tự phát hiện tham nhũng trong đơn vị chưa cao.

 

Việc công khai minh bạch, dân chủ trong xã hội và trong hoạt động của hệ thống quản lí nhà nước còn hạn chế, quyền tiếp nhận thông tin của người dân, doanh nghiệp chưa được phát huy trên thực tế. Một số cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị vẫn chưa quan tâm đúng mức công tác PCTN. Một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lí, cơ chế, chính sách để thực hiện hành vi tham nhũng; lợi dung nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, vòi vĩnh, cố ý làm trái những quy định, quy trình công tác để vụ lợi. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các cơ quan hành chính nhà nước chưa được tiến hành thường xuyên.

 

Vì vậy, để công tác PCTN trong thời gian tới đạt được kết quả khả quan hơn cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác PCTN. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các cấp có thẩm quyền về PCTN. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác PCTN. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ trong việc chấp hành các quy định về PCTN và thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác PCTN.

 

Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng; xử lí nghiêm minh các cá nhân, đơn vị, tổ chức vi phạm pháp luật về PCTN. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, thái độ phục vụ. Các cơ quan, địa phương đơn vị phối hợp với các ban, ngành của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tiếp công dân.

 

Hiện nay, UBND tỉnh lập số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; Thanh tra tỉnh đăng số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh để nắm bắt thông tin và xử lí kịp thời các vụ, việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn.

 

Hồ Nguyên Kha

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

93115195
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan