Nhìn lại 2 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW trên địa bàn Quảng Trị


Ngày cập nhật: 21/10/2019 06:43:48

* PHAN VĂN PHỤNG, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

(QT) - Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn và thông qua Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Đây là hai nghị quyết quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trên lĩnh vực xây dựng Đảng.

 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 22/11/2017 tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh; thành lập các đoàn công tác khảo sát thực tế ở một số địa phương, đơn vị trong tỉnh, trên cơ sở đó, tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 27/4/2018 và Kế hoạch số 86- KH/TU, ngày 7/5/2018 để triển khai thực hiện.

 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan ban hành nhiều văn bản hướng dẫn xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đôn đốc việc thực hiện sắp xếp theo tiến độ kế hoạch. Quá trình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 3 hội nghị trực báo để rà soát tiến độ thực hiện, giải đáp khó khăn, vướng mắc để có cơ sở tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Căn cứ các nội dung cụ thể của Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các nội dung đã rõ, có cơ sở và đủ điều kiện thì thực hiện dứt điểm. Theo đó, đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố, bám sát quy định của trung ương, tiến hành sắp xếp lại các đơn vị chưa đạt 50% về 2 tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số, năm 2019 phải hoàn thành việc sắp xếp để chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kì 2020-2025 và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kì 2021-2026 theo đơn vị hành chính mới. Đối với việc sắp xếp các đầu mối bên trong các cơ quan thì tiến hành theo phương án có 5 biên chế trở lên mới thành lập phòng, 10 biên chế trở lên mới bố trí 2 phó trưởng phòng và sắp xếp các phòng chuyên môn tiệm cận không ở mức tối đa theo quy định, khẩn trương hoàn thành trong năm 2019.

 

Các đại biểu dự hội nghị triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương - Ảnh: Thành Dũng

 

Đối với các ban chỉ đạo, ban quản lí dự án rà soát chức năng, nhiệm vụ, giải thể các ban hoạt động không hiệu quả, nhập các ban trùng chức năng, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2018. Đối với các đơn vị sự nghiệp đến năm 2021 giảm 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách so với năm 2015, phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ về tài chính, chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định (trừ đơn vị đã đảm bảo tự chủ về tài chính)... Đối với những nội dung chưa rõ hoặc chưa đủ điều kiện thì tiến hành thí điểm mô hình để rút kinh nghiệm. Quá trình chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW đã gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu đến năm 2021 phải thực hiện tinh giản tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015.

 

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc với trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể:

 

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đến nay đã hoàn chỉnh phương án trình Bộ Nội vụ sắp xếp 33 đơn vị (trong đó có 24 xã không đạt 2 tiêu chí, 9 đơn vị liên quan đến phương án sắp xếp), sau sắp xếp giảm 16 xã, còn lại 125 xã, giảm khoảng 320 cán bộ, công chức (trung bình 20 người/xã) và 272 người hoạt động không chuyên trách cấp xã (trung bình 16 người/xã). Về sắp xếp thôn, bản, khu phố, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/HĐND phê duyệt sắp xếp lại 522 thôn, bản, khu phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô số hộ gia đình, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định sắp xếp từ 1.082 thôn, bản, khu phố, xuống còn 799 thôn, bản, khu phố (630 thôn, bản, 169 khu phố); qua đó giảm được 283 thôn, bản, khu phố (thôn giảm 228, khu phố giảm 55) và 849 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố.

 

Về sắp xếp tổ chức bộ máy khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung hoạt động của các Ban Đảng và cơ quan UBKT Tỉnh ủy; hoàn thành việc sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc ở các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, qua sắp xếp, giảm được 10 phòng, 2 phó trưởng ban, 9 trưởng phòng, 13 phó trưởng phòng. Đã tiến hành kiện toàn Ban BVCSSKCB tỉnh theo hướng tất cả các thành viên đều hoạt động kiêm nhiệm. Hoàn thành hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

 

Hợp nhất Ban Tuyên giáo với Ban Dân vận ở Thị ủy Quảng Trị. Tổ chức bộ máy khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đã thực hiện thí điểm mô hình Văn phòng phục vụ chung khối ở cấp huyện (huyện Cam Lộ và huyện Gio Linh); hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của 6/6 cơ quan ở cấp tỉnh, qua sắp xếp giảm 13 đơn vị trực thuộc, 3 cấp phó các đơn vị, 12 cấp trưởng phòng, 5 cấp phó trưởng phòng.

 

Về thí điểm kiêm nhiệm các chức danh, đến nay đã thực hiện Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; trưởng ban tuyên giáo cấp ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 9/9 địa phương; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQVN cấp huyện ở 5/9 địa phương; chủ nhiệm UBKT kiêm chánh thanh tra ở 2/3 địa phương; trưởng ban tổ chức đồng thời là trưởng phòng nội vụ ở 3/3 địa phương.

 

Về sắp xếp tổ chức bộ máy khối nhà nước, đã hoàn thành sắp xếp các phòng chuyên môn của 16/20 sở, ban, ngành; giảm được 19 phòng chuyên môn, 3 chi cục thuộc sở, 17 phòng chuyên môn thuộc ban, chi cục; hoàn thành sắp xếp lại các ban BQLDA ĐTXD và các tổ chức hội hoạt động trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

Về sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, đối với khối đảng đã hoàn thành việc sắp xếp 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. Khối nhà nước đã hoàn thành sáp nhập, hợp nhất 268 đơn vị thành 127 đơn vị, giảm 141 đơn vị, qua đó, đã chuyển đổi 48/54 đơn vị sự nghiệp do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, sang đơn vị sự nghiệp tự chủ về chi thường xuyên.

 

Về tinh giản biên chế, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đến nay đã thực hiện tinh giản biên chế 98 chỉ tiêu (đạt 6,7%), trong đó thực hiện tinh giản theo quy định là 24 người và cắt giảm biên chế nghỉ hưu, chưa sử dụng 74 chỉ tiêu. Đối với khối nhà nước, đã thực hiện tinh giản biên chế 1.275 chỉ tiêu (đạt 5,7%), trong đó thực hiện tinh giản theo quy định 616 người và cắt giảm biên chế chưa sử dụng, biên chế nghỉ hưu là 659 chỉ tiêu.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình sắp xếp vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: Một số xã, thôn, khu phố thuộc diện sắp xếp, sáp nhập có những nét văn hóa, phong tục, tập quán sản xuất, sinh hoạt riêng hoặc một số thôn, khu phố có số hộ dân quá ít, địa bàn rộng, cách xa các thôn, khu phố khác, sau sáp nhập rất khó khăn cho cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính làm dôi dư cán bộ, công chức, viên chức với số lượng lớn, nhất là cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách; biên chế được giao không đủ để bố trí, sắp xếp lại và ngân sách địa phương không đủ để hỗ trợ và động viên cán bộ, công chức dôi dư tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc do sắp xếp lại. Trung ương chưa ban hành đầy đủ các quy định, quy chế liên quan nên trong thực hiện còn lúng túng, thiếu thống nhất...

 

Để từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất một số chủ trương cụ thể, theo đó:

 

Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết số 21/ NQ-HĐND, ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh để ban hành quyết định sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách cán bộ diện dôi dư sau sắp xếp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

Mỗi thôn sau khi sáp nhập chỉ tổ chức 1 chi bộ, 1 ban công tác mặt trận, 1 chi đoàn, chi hội thanh niên, 1 chi hội cựu chiến binh, 1 chi hội phụ nữ, 1 chi hội nông dân (ở những nơi có sản xuất nông nghiệp). Trong đó, việc kiện toàn các chi bộ thôn sau sáp nhập được tiến hành cụ thể như sau: Không thành lập đảng bộ bộ phận ở các thôn có trên 30 đảng viên mà chỉ thành lập chi bộ trực thuộc, trong các chi bộ có từ 30 đảng viên trở lên thì thành lập các tổ đảng theo quy định tại Điểm c, Mục 19, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về thi hành Điều lệ Đảng”; gắn việc kiện toàn các chi bộ thôn sau sáp nhập với việc thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở những nơi có điều kiện; đồng thời, khuyến khích việc bố trí cán bộ bán chuyên trách cấp xã sinh sống tại thôn kiêm nhiệm vai trò cán bộ chủ chốt cấp thôn sau sáp nhập. Đối với thôn, bản ở miền núi thuộc diện sáp nhập, UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế để xem xét, quyết định.

 

Giao ban thường vụ cấp ủy cấp huyện hướng dẫn cấp ủy cấp xã căn cứ quy định điều kiện, tiêu chuẩn bí thư chi bộ thôn, quy trình nhân sự chi ủy, bí thư chi bộ thôn để xác định rõ cơ cấu chi ủy, đảm bảo sự hài hòa, hợp lí trong việc giới thiệu nhân sự (không nên để diễn ra việc cấp ủy thôn mới chỉ toàn là đảng viên ở một chi bộ thôn cũ), nơi thành lập tổ đảng thì phân công chi ủy viên trực tiếp làm tổ trưởng tổ đảng; nêu cao tinh thần tự nguyện, phát huy dân chủ trong việc lựa chọn nhân sự chỉ định làm bí thư chi bộ.

 

Về chính sách cán bộ đối với đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sáp nhập, căn cứ chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã (về trình độ đào tạo, năng lực công tác…) và biên chế ở cấp huyện được giao, UBND huyện phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất tuyển dụng để điều động cán bộ xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn lên công tác ở huyện nhằm giải quyết đầu ra cho cán bộ.

 

Rút kinh nghiệm sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/ TW của Ban Chấp hành Trung ương và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, để tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 7/5/2018, Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

Hai là, tiếp tục bám sát kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để triển khai, thực hiện phù hợp; việc nào đã rõ, bảo đảm đủ điều kiện, quy định thì chủ động đề xuất và thực hiện dứt điểm, đồng bộ; việc nào chưa rõ thì tiếp tục nghiên cứu để triển khai thực hiện theo lộ trình, bước đi phù hợp. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách phù hợp, không tinh giản bộ máy một cách cứng nhắc, máy móc. Chủ động, kịp thời ban hành chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị sau khi trung ương ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế.

 

Ba là, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; tuân thủ nguyên tắc không bị động, không chủ quan, không trông chờ, ỷ lại.

 

Bốn là, xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, tổ chức lại. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11/9/2017, Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Kết luận số 79-KL/TU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tinh giản biên chế. Thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc sau khi sắp xếp. Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp gắn với việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động theo Nghị định 108/2015/NĐ-CP, ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ, ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Hướng dẫn số 18-HD/ BTCTW, ngày 5/12/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng “thực hiện về chính sách tinh giản biên chế”.

 

Năm là, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường nắm bắt và xử lí kịp thời tư tưởng, diễn biến tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, phát hiện mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo và có hiệu quả. Lấy kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế làm tiêu chí chính để đánh giá, xác định vị trí công tác của người đứng đầu cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị. Xử lí nghiêm các trường hợp chậm trễ, cố tình né tránh hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 86-KH/TU, Kế hoạch số 84-KH/TU đối với việc thực hiện các nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách.

 

Với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc với trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chắc chắn sẽ đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hôm nay (15/11): Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (15/11/2019)
Quan tâm phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp tư nhân (15/11/2019)
Huy động nguồn lực xã hội đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất trường học (15/11/2019)
Hỗ trợ tu sửa, xử lí khẩn cấp đê, kè, cống không quá 3 tỉ đồng/công trình (14/11/2019)
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 (14/11/2019)
Đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận các vấn đề quan trọng (14/11/2019)
Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới (13/11/2019)
Chuyển biến tích cực trong phòng chống tham nhũng (13/11/2019)
Hiệu quả của công tác dân vận ở thị xã Quảng Trị (13/11/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ