Tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội


Ngày cập nhật: 05/02/2018 15:34:58

(QT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều cách làm mới để tạo chuyển biến mạnh mẽ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, then chốt công tác xây dựng Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sau 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội, nhiều điểm sáng của tỉnh trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, đối ngoại…đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh, năng lực lãnh đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng kiểm tra kết quả việc ký cam kết trách nhiệm với BTV huyện ủy Gio Linh. Ảnh: Hồ Nguyên Kha

 

Với ý chí và quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội và công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; ban hành các văn bản cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết đại hội; lựa chọn khâu khó, khâu yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo..., khơi dậy khí thế mới trong toàn Đảng bộ. Nét mới trong chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 là tổ chức ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp ủy các huyện, thị, thành ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017, trong đó không cam kết những nội dung chung chung mà chỉ đạo cụ thể những vấn đề nổi lên của Đảng bộ địa phương cần tập trung giải quyết bằng cam kết trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.

 

Qua giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho thấy kết quả đạt được rõ nhất là chuyển biến về mặt nhận thức trong việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt hơn, hiệu quả công việc được nâng lên. Việc thực hiện cam kết trách nhiệm thể hiện tinh thần hành động nói đi đôi với làm, là “chìa khóa” để các địa phương chọn việc, tạo điểm nhấn, sức bật mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trên các mặt công tác tư tưởng, chính trị và tổ chức, bên cạnh những công việc mang tính thường xuyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra nhiều điểm mới triển khai thực hiện, bước đầu đạt hiệu quả trong thực tiễn. Tỉnh Quảng Trị không thiết lập đường dây nóng nhưng đã ban hành Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 20/4/2016, về quy trình sử dụng đường dây tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân gửi đến Tỉnh ủy. Đến nay đã tiếp nhận trên một nghìn lượt ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý của nhân dân gửi đến cơ quan đảng, được Thường trực Tỉnh ủy lắng nghe và chỉ đạo giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phát sinh, góp phần ổn định tình hình tư tưởng và dư luận xã hội ở địa phương.

 

Trong công tác chỉ đạo, điều hành hàng năm, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy luôn xác định chủ đề năm, ban hành các kết luận định hướng nội dung trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tập trung nguồn lực thực hiện đạt hiệu quả cao. Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp chọn chủ đề của năm là “Năm công tác cán bộ”, tập trung chỉ đạo các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Trong đó, nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 370-QĐ/TU, ngày 14/10/2017 về Quy chế đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ đối với các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp nhận xét, đánh giá; chỉ đạo các cấp ủy, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ cấp mình, thực hiện đồng bộ trong năm 2017.

 

Kết quả của việc thực hiện Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ đã đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền đánh giá cán bộ; các nội dung đánh giá và chấm điểm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo không khí dân chủ, công khai trong đánh giá cán bộ, đảng viên, giảm dần được bệnh thành tích, hình thức. Tập trung chỉ đạo hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2015-2020; hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện, sở, ngành nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, dự nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chủ động ban hành và chỉ đạo thực hiện một số đề án, quy định về công tác xây dựng Đảng, làm cơ sở, căn cứ để giải quyết khâu khó, như: “Đề án phát triển tổ chức đảng và đảng viên, các tổ chức chính trị- xã hội ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước”; “Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh”...

 

Thành phố Đông Hà vào xuân. Ảnh: Lê Đức Dục

 

Trước thực trạng tỉnh Quảng Trị có trên 3.000 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, phần lớn chưa có tổ chức đảng, tỷ lệ phát triển đảng viên thấp, qua một năm thực hiện “Đề án phát triển tổ chức đảng và đảng viên, các tổ chức chính trị- xã hội ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước”, số lượng tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân và số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp có bước phát triển; vị trí, trách nhiệm của tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp được khẳng định, là nơi đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Nhiều huyện, thị, thành ủy đã thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo huyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân, giải quyết trực tiếp nhiều vấn dề phát sinh từ cơ sở.

 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong toàn Đảng bộ tỉnh. Thông qua đối thoại tại diễn đàn, mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, thấm sâu 27 biểu hiện và các giải pháp khắc phục mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra; tự soi, tự sửa đối với bản thân để ngăn ngừa vi phạm. Đồng thời, qua diễn đàn, đảng viên phát huy tinh thần dân chủ, nói lên tiếng nói của mình, thể hiện vai trò trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, là thời điểm giữa nhiệm kỳ để Đảng bộ nhìn nhận, đánh giá, rà soát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra để xác định những giải pháp quyết liệt hơn đối với các nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt và khó đạt. Trên tinh thần tập trung lãnh đạo thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chủ đề của năm 2018 là “Năm Doanh nghiệp” với trọng tâm là thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp. Xác định công tác xây dựng Đảng là nền tảng đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, Đảng bộ tỉnh tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CQ/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung cam kết của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo và người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám ủng hộ cái mới tiến bộ, thực hiện nói đi đôi với làm. Tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động, sáng tạo, quyết liệt và kiên trì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng khâu đột phá để làm chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu đến năm 2020 đưa Quảng Trị trở thành tỉnh đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

 

Thanh Hải

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

93114261
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan